• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

6. Legea 114/1996 - Legea locuintei

Reglementarea cadrului general de realizare, exploatare şi administrare a locuinţelor are la bază următoarele principii:
Accesul liber şi neingrădit la locuinţă este un drept al fiecărui cetăţean.
Realizarea locuinţelor constituie un obiectiv major, de interes naţional, pe termen lung, al administraţiei publice centrale şi locale.


CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta lege reglementează aspectele sociale, economice, tehnice şi juridice ale construcţiei şi folosinţei locuinţelor.

Art. 2. - Termenii utilizaţi in cuprinsul prezentei legi au următorul inţeles: a) Locuinţă
Construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.
b) Locuinţă convenabilă
Locuinţă care, prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerinţa utilizatorului şi caracteristicile locuinţei, la un moment dat, acoperă necesităţile esenţiale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă, asigurand exigenţele minimale prezentate in anexa nr. 1 la prezenta lege.
c) Locuinţă socială
Locuinţă care se atribuie cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii, a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă in proprietate sau inchirierea unei locuinţe in condiţiile pieţei.
d) Locuinţă de serviciu
Locuinţă destinată funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordată in condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.
e) Locuinţă de intervenţie
Locuinţă destinată cazării personalului unităţilor economice sau bugetare, care, prin contractul de muncă, indeplineşte activităţi sau funcţii ce necesită prezenţa permanentă sau in caz de urgenţă in cadrul unităţilor economice.
f) Locuinţă de necesitate
Locuinţă destinată cazării temporare a persoanelor şi familiilor ale căror locuinţe au devenit inutilizabile in urma unor catastrofe naturale sau accidente sau ale căror locuinţe sunt supuse demolării in vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum şi lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua in clădiri ocupate de locatari.
g) Locuinţă de protocol
Locuinţă destinată utilizării de către persoanele care sunt alese sau numite in unele funcţii ori demnităţi publice, exclusiv pe durata exercitării acestora.
h) Casă de vacanţă
Locuinţă ocupată temporar, ca reşedinţă secundară, destinată odihnei şi recreerii.
i) Condominiu
Imobilul format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele proprietăţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se intocmesc o carte funciară colectivă şi cate o carte funciară individuală pentru fiecare unitate individuală aflată in proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz. Constituie condominiu:
- un corp de clădire multietajat sau, in condiţiile in care se poate delimita proprietatea comună, fiecare tronson cu una sau mai multe scări din cadrul acestuia;
___________
Linia a fost introdusă prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 210/2008 incepand cu 12.10.2009.

 
- un ansamblu rezidenţial format din locuinţe şi construcţii cu altă destinaţie, individuale, amplasate izolat, inşiruit sau cuplat, in care proprietăţile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comună forţată şi perpetuă.
___________
Paragraful a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 210/2008 incepand cu 12.10.2009.
___________
Litera i) a fost introdusă prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 210/2008 incepand cu 12.10.2009.

 
j) Unitate individuală
Unitate funcţională, componentă a unui condominiu, formată din una sau mai multe camere de locuit şi/sau spaţii cu altă destinaţie situate la acelaşi nivel al clădirii sau la niveluri diferite, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, avand acces direct şi intrare separată, şi care a fost construită sau transformată in scopul de a fi folosită, de regulă, de o singură gospodărie. In cazul in care accesul la unitatea funcţională sau la condominiu nu se face direct dintr-un drum public, acesta trebuie să fie asigurat printr-o cale de acces sau servitute de trecere, menţionate obligatoriu in actele juridice şi inscrise in cartea funciară.
___________
Paragraful a fost introdus prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 210/2008 incepand cu 12.10.2009.
___________
Litera j) a fost introdusă prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 210/2008 incepand cu 12.10.2009.

 
Art. 3. - Autorizarea executării construcţiilor de locuinţe noi, indiferent de natura proprietăţii sau a amplasamentului, se face pe baza satisfacerii exigenţelor minimale, prevăzute in anexa nr. 1 la prezenta lege.
Consiliile judeţene şi locale, potrivit competenţelor stabilite prin lege, pot autoriza executarea etapizată a construcţiilor de locuinţe.

 
Punere in aplicare Art. 3. prin Normă metodologică pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 11... din 07/12/2000 :

CAPITOLUL I Prevederi generale

Art. 1. -
(1) Primarii, primarul general al municipiului Bucureşti sau, după caz, delegaţiile permanente ale consiliilor judeţene au obligaţia să verifice şi să consemneze, la eliberarea autorizaţiilor de construire pentru locuinţe noi, indeplinirea exigenţelor minimale privind suprafeţele şi nivelul de dotare a incăperilor ce compun locuinţele, cuprinse in anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită in continuare lege.
(2) Exigenţele minimale prevăzute in anexa nr. 1 la lege, cu excepţia celor privind dotarea minimă, sunt orientative la eliberarea autorizaţiilor pentru lucrări de reabilitare a clădirilor de locuit existente, in vederea realizării de locuinţe sociale.
(3) Reabilitarea, in sensul legii, reprezintă ansamblul operaţiunilor de modificare constructivă şi/sau funcţională prin care se realizează refacerea şi/sau ameliorarea construcţiilor, astfel incat acestea să satisfacă cerinţele de siguranţă, de confort şi de economicitate, pentru a asigura cel puţin nivelul exigenţelor minimale stabilite de lege.
(4) La eliberarea autorizaţiilor de construire pentru locuinţele incepute inainte de intrarea in vigoare a legii şi sistate din diferite motive, a căror executare se reia după această dată, se va ţine seama de condiţiile stabilite prin proiectele care au fost iniţial elaborate şi aprobate.

Art. 2. -
(1) Terenurile care se concesionează pentru construirea de locuinţe vor fi situate in zonele cu această destinaţie, stabilite prin planurile urbanistice.
(2) Concesionarea unor terenuri aparţinand unităţilor administrativ-teritoriale in vederea construirii de locuinţe urmează regimul stabilit de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată.

Art. 3. -
(1) In vederea soluţionării cererilor privind concesionarea terenurilor pentru construirea de locuinţe, consiliile locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea in evidenţă şi pentru analiza solicitărilor primite. In acest scop consiliile locale vor stabili şi vor da publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare.
(2) Solicitările vor fi inregistrate in ordinea primirii şi vor fi analizate de comisii constituite in acest scop prin dispoziţii ale primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti.
(3) Comisiile constituite vor prezenta consiliilor locale periodic, la cel mult 30 de zile de la data primirii cererilor, propuneri privind modul de soluţionare a acestora, cu motivarea admiterii sau respingerii solicitărilor analizate.
(4) Hotărarile consiliilor locale vor fi afişate in locuri accesibile publicului.
(5) Contestaţiile impotriva hotărarilor consiliilor locale cu privire la stabilirea priorităţilor se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii.

Art. 4. -
(1) Consiliile locale răspund de pregătirea şi de asigurarea terenurilor, conform documentaţiei urbanistice, cu utilităţi şi dotări edilitare necesare pentru dezvoltarea construcţiilor de locuinţe in corelare cu programul aprobat.
(2) Lucrările de viabilizare a terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe se finanţează conform prevederilor art. 12 alin. 1 din lege.
(3) Primarii vor aduce la cunoştinţă publicului amplasamentele care vor fi oferite persoanelor fizice sau juridice care doresc să investească pentru construirea de locuinţe in scopul vanzării sau inchirierii, precizand condiţiile de concesionare, precum şi nivelul taxelor şi al redevenţelor, după caz.

CAPITOLUL II
Dezvoltarea construcţiei de locuinţe

Art. 4. - Persoanele fizice sau juridice romane pot realiza, cu respectarea prevederilor legale, construcţii de locuinţe pentru folosinţă proprie sau in scopul valorificării acestora.

Art. 5. - Abrogat prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 127/1999 incepand cu 01.10.1999. Locuinţele care se realizează prin investiţii din profit de către persoane juridice romane, precum şi in condiţiile art. 7 şi 20 din prezenta lege se pot amplasa pe terenurile aparţinand persoanelor fizice beneficiare de locuinţe, ale persoanelor juridice investitoare sau pe terenuri concesionate in acest scop de consiliile locale persoanelor juridice sau fizice, cu o reducere de pană la 95% din taxa de concesiune.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 22/2000 incepand cu 28.03.2000.
 Abrogat prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 17/2000 incepand cu 15.03.2000.
Lucrările privind clădirile şi terenurile necesare pentru construirea de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu excepţia caselor de vacanţă, sunt de utilitate publică.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 22/2000 incepand cu 28.03.2000.
Construcţiile de locuinţe se pot amplasa, după caz, pe terenuri aparţinand persoanelor fizice, persoanelor juridice, pe terenuri aparţinand domeniului public sau privat al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale, identificate printr-un singur număr cadastral şi număr de carte funciară, in condiţiile legii.
___________
Alineatul a fost introdus prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 210/2008 incepand cu 11.12.2008.
 
Beneficiarul/investitorul trebuie să deţină şi să probeze un drept real asupra terenului destinat amplasării construcţiilor de locuinţe, cu actele de proprietate şi extrasul de carte funciară pentru informare.

Art. 51. - (1) Pentru stimularea construcţiei de locuinţe, persoanele fizice care construiesc pentru prima dată o locuinţă prin credit ipotecar pot beneficia de o subvenţie de 20% din valoarea unei locuinţe de pană la 100.000 euro, dacă indeplinesc următoarele condiţii:
a) să aibă un drept real asupra terenului pe care urmează să realizeze construcţia;
b) să nu fi beneficiat de o altă formă de subvenţie sau sprijin de la bugetul de stat pentru construirea ori cumpărarea unei locuinţe;
c) să nu deţină in proprietate o locuinţă cu o suprafaţă construită mai mare de 100 m2;
d) construcţia să se incadreze in noi ansambluri de locuinţe şi să respecte intocmai documentaţiile de urbanism aprobate;
e) construcţia să fie executată de o societate de construcţii autorizată, care să asigure calitatea execuţiei impuse de legislaţia in vigoare;
f) societatea de construcţii să prezinte toate condiţiile de eligibilitate impuse de lege.
(2) Suma reprezentand subvenţia de 20% va fi virată societăţii de construcţii după recepţia lucrărilor şi predarea către beneficiar a construcţiei in stare normală de folosinţă, după ce aceasta face dovada achitării la zi a taxelor şi impozitelor datorate.
(3) Resursele financiare necesare pentru acordarea subvenţiei de 20% se asigură prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, in limita sumelor alocate anual cu această destinaţie in bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
___________

Art. 51. a fost introdus prin punctul 1. din Lege nr. 62/2006 incepand cu 27.03.2006.

Art. 6. Abrogat prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 127/1999 incepand cu 01.10.1999.

Art. 7. - Consiliile locale pot realiza din depozitele special constituite locuinţe cu suprafeţele construite prevăzute in anexa nr. 1 la prezenta lege, exercitand controlul asupra preţului de vanzare, in vederea inlesnirii accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, in următoarea ordine de prioritate:
a) tinerii căsătoriţi care, la data contractării locuinţei, au, fiecare, varsta de pană la 35 de ani;
b) persoanele care beneficiază de facilităţi la cumpărarea sau construirea unei locuinţe, potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată;
c) persoanele calificate din agricultură, invăţămant, sănătate, administraţie publică şi culte, care işi stabilesc domiciliul in mediul rural;
d) alte categorii de persoane stabilite de consiliile locale.
Persoanele din categoriile menţionate la lit. a)-d) pot beneficia de o subvenţie de la bugetul de stat, in limitele prevederilor bugetare anuale, in raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, de pană Ia 30% din valoarea locuinţei calculată la valoarea finală a acesteia, precum şi de plata in rate lunare, pe termen de 20 de ani, a diferenţei faţă de preţul final al locuinţei, după ce s-au scăzut subvenţia şi avansul minim obligatoriu de 10% achitat de contractant, din valoarea locuinţelor calculată la data contractării.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.

Dobanda la suma avansată din depozitul special, care se restituie in rate, este de 5% anual.
___________
Alineatul a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 22/2000 incepand cu 28.03.2000.
Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.
Abrogat prin punctul 3. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.
In cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor scadente, se va plăti o dobandă de 10% anual asupra acestor rate.
Autorităţile publice locale, prin administratori delegaţi de acestea, vor incheia cu persoanele fizice prevăzute in prezentul articol contracte de imprumut pentru sumele avansate din depozitul special, potrivit normelor legale in vigoare.

Art. 8. - Persoanele fizice prevăzute la art. 7 se vor adresa consiliilor locale, care vor analiza şi vor aproba, după caz, cererile respective, stabilind, totodată, şi ordinea de prioritate.
Cuantumul subvenţiei se stabileşte in raport cu venitul mediu net lunar pe membru de familie, potrivit normelor aprobate anual de Guvern.

Art. 9. - Depozitele special constituite pe seama consiliilor locale se alimentează din următoarele surse:
a) sumele aprobate anual in bugetele locale, destinate realizării locuinţelor;
b) Incasările realizate din vanzarea locuinţelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie din clădirile de locuit, cu excepţia celor care se fac venituri la bugetele locale, potrivit prevederilor legale in vigoare, precum şi sumele incasate potrivit prevederilor art. 7.
c) alocaţiile din bugetul de stat, in limita prevederilor aprobate anual cu această destinaţie;
d) alte surse constituite potrivit legii.

Art. 10. - De prevederile art. 7 din prezenta lege beneficiază, o singură dată, persoanele fizice care, impreună cu familia, nu au deţinut şi nu au in proprietate o locuinţă, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 7 lit. c), sau dacă locuinţa in care gospodăresc impreună nu satisface exigenţele minimale de suprafaţă, prevăzute in anexa nr. 1, corespunzător numărului de persoane din familie.
Proprietarii locuinţelor noi, persoane fizice, sunt scutiţi de plata impozitului pe clădire timp de 10 ani de la data dobandirii locuinţei.
In cazul instrăinării locuinţei in condiţiile prezentei legi, noul proprietar nu mai beneficiază de scutirea de impozit.

Art. 101. - Locuinţele şi unităţile individuale pot fi instrăinate şi dobandite prin acte juridice intre vii, incheiate in formă autentică notarială, sub sancţiunea nulităţii absolute. Dovada dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale asupra unei unităţi de locuit se face numai pe baza actelor de proprietate şi a extrasului de carte funciară pentru informare.
___________

Art. 101. a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 170/2010 incepand cu 24.07.2010.

Art. 11. - Locuinţele care se realizează in condiţiile art. 7-9 din prezenta lege se vor amplasa, prin grija consiliilor locale, pe terenurile aflate in proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale sau pe terenurile aparţinand persoanelor fizice beneficiare, in condiţiile prevederilor Codului civil, cu respectarea documentaţiilor de urbanism legal aprobate şi cu asigurarea utilităţilor şi dotărilor edilitare necesare condiţiilor de locuit.

Art. 12. - Lucrările de viabilizare a terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe, care constau in: drumuri publice, reţele de alimentare cu apă şi canalizare, reţele electrice şi, după caz, reţele de gaze, telefonice şi de termoficare se finanţează după cum urmează:
a) drumurile publice, reţelele de alimentare cu apă şi canalizare şi, după caz, reţelele de termoficare, din bugetele locale şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie;
b) reţelele electrice stradale, inclusiv posturile de transformare aferente şi, după caz, de gaze şi telefonice stradale, din bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome de profil, din credite bancare contractate de acestea, precum şi din alte fonduri constituite cu această destinaţie.
Abrogat prin alineatul din Ordonanţă de urgenţă nr. 127/1999 incepand cu 01.10.1999.

Art. 13. - Deschiderea finanţării şi inceperea lucrărilor din fonduri publice se efectuează după contractarea cu viitorii beneficiari a cel puţin 70% din numărul locuinţelor prevăzute a fi incepute.
Locuinţele nerepartizate sau necontractate pană la finalizare pot fi vandute in condiţiile prevederilor legale.
___________
Alineatul a fost introdus prin punctul 4. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.

 
Art. 14. - Folosirea sumelor existente in depozitele constituite la nivelul consiliilor locale este de competenţa şi in răspunderea acestora.

Art. 15. - Alocaţiile de la bugetul de stat se fundamentează de către consiliile locale, cu ocazia elaborării bugetului de stat, distinct pentru terminarea locuinţelor şi pentru realizarea de noi locuinţe, şi se transmit consiliului judeţean şi, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.
Propunerile de alocaţii din bugetul de stat ale consiliilor locale, centralizate pe fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti, se transmit Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului de către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
Pentru alocaţiile de la bugetul de stat privind sprijinul statului pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe potrivit prevederilor prezentei legi, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului indeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite, prevăzute in Legea privind finanţele publice.
In execuţia bugetului de stat, alocaţiile pentru construcţii de locuinţe se repartizează şi se acordă consiliilor locale beneficiare de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, prin intermediul consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, potrivit normelor metodologice.

Art. 16 - Lista cuprinzand numărul, structura pe numărul de camere şi amplasamentul locuinţelor, precum şi lista persoanelor care vor beneficia de locuinţe, in ordinea de prioritate stabilită conform art. 7 de către consiliile locale, se afişează la sediul acestora.

Art. 17. - Prin familie, in sensul prezentei legi, se inţelege soţul, soţia, copiii şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc impreună.

Art. 18. - Pană la restituirea sumelor datorate de către beneficiarii locuinţelor, se instituie ipoteca legală asupra locuinţei.

Art. 19. - Instrăinarea, prin acte intre vii, a locuinţelor pentru realizarea cărora s-au acordat subvenţii se poate face numai după restituirea integrală a sumelor actualizate datorate şi pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor actualizate, obţinute ca subvenţii de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 7, in depozitul constituit pentru realizarea locuinţelor, in condiţiile prezentei legi.

Art. 20. - Casa de Economii şi Consemnaţiuni va acorda credite persoanelor fizice de cetăţenie romană domiciliate in Romania, pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea şi repararea capitală a locuinţelor proprietate personală, ale căror suprafeţe construite nu depăşesc limitele cuprinse in anexa nr. 1 pe maximum 20 de ani. Creditele se acordă cu o dobandă egală cu cea acordată de Casa de Economii şi Consemnaţiuni la depunerile pe termen ale populaţiei, la care se adaugă o marjă de 5 puncte procentuale şi se suportă:
a) 15%, de către beneficiarul creditului;
b) diferenţa, pană la nivelul total al dobanzii, inclusiv marja de dobandă, de la bugetul de stat, in limita prevederilor aprobate anual cu această destinaţie in bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 295/2000 incepand cu 01.01.2001.

Casa de Economii şi Consemnaţiuni nu va percepe nici un comision pentru creditele acordate.
Creditele pentru construirea sau cumpărarea de locuinţe se acordă o singură dată persoanelor fizice cu cetăţenie romană, care nu au deţinut şi nu au in proprietate o locuinţă. De aceste credite mai beneficiază, prin excepţie, persoanele calificate din agricultură, invăţămant, sănătate, administraţie publică şi culte, care işi stabilesc domiciliul in mediul rural, precum şi cele care gospodăresc impreună cu familia in locuinţe care nu satisfac exigenţele minimale de suprafaţă, corespunzător numărului de persoane din familie, prevăzute in anexa nr. 1 la prezenta lege.
La primirea creditului, beneficiarul trebuie să aibă constituit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni un depozit reprezentand pană la 10% din valoarea creditului solicitat.
La depozitul constituit, Casa de Economii şi Consemnaţiuni va bonifica o dobandă egală cu cea suportată pentru depozitele pe termen de un an. Depozitul nu va fi restituit inainte de rambursarea integrală a creditului şi poate fi utilizat pentru restituirea ultimelor tranşe ale creditului, in limitele cuantumului depozitului constituit.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.

Neplata, consecutiv, a 6 rate lunare de credit şi a dobanzii aferente atrage executarea silită asupra bunului dobandit. Bunul dobandit prin astfel de credite nu poate fi instrăinat decat după restituirea creditului.
Modul de plată şi cuantumul subvenţiilor se stabilesc prin convenţie intre Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu avizul Ministerului Finanţelor.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 295/2000 incepand cu 01.01.2001.

In execuţia bugetului de stat, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va repartiza Casei de Economii şi Consemnaţiuni, potrivit celor stabilite prin convenţie, sumele aferente subvenţiilor la dobandă pentru creditele acordate şi care urmează a fi acordate in anul respectiv.
De prevederile prezentului articol pot beneficia, in vederea terminării lucrărilor de construcţii, şi persoanele care au cumpărat, potrivit legii, locuinţe aflate in diferite stadii de execuţie, situate in blocuri incepute inainte de anul 1990 şi neterminate.
___________
Alineatul a fost introdus prin punctul 6. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.
 
*) Potrivit art. 8 alin. 1 lit b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2005, pe data intării in vigoare a Statutului C.E.C., art. 20 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 
CAPITOLUL III
Inchirierea locuinţelor

Art. 21. - Art 33 Abrogate prin litera s) din Lege nr. 71/2011 incepand cu 01.10.2011.

Mai jos Sunt Articolele abrogate

CAPITOLUL 3 - Inchirierea locuintelor

Art. 21. - Inchirierea locuintelor se face pe baza acordului dintre proprietar si chirias, consemnat prin contract scris, care se va inregistra la organele fiscale teritoriale si va cuprinde: a) adresa locuintei care face obiectul inchirierii;
b) suprafata locativa si dotarile folosite in exclusivitate si in comun;
c) suprafata curtilor si a gradinilor folosite in exclusivitate sau in comun;
d) valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia si modul de plata;
e) suma platita in avans in contul chiriei;
f) locul si conditiile in care se realizeaza primirea si restituirea cheilor;
g) obligatiile partilor privind folosirea si intretinerea spatiilor care fac obiectul contractului;
h) inventarul obiectelor si al dotarilor aferente;
i) data intrarii in vigoare si durata;
j) conditiile privind folosinta exclusiva si in comun a partilor aflate in coproprietate;
k) persoanele care vor locui impreuna cu titularul contractului;
l) alte clauze convenite intre parti.

Art. 22. - Sunt nule de drept orice clauze cuprinse in contractul de inchiriere, care:
a) obliga chiriasul sa recunoasca sau sa plateasca in avans proprietarului orice suma cu titlu de reparatie in sarcina proprietarului;
b) prevad responsabilitatea colectiva a chiriasilor in caz de degradare a elementelor de constructii si a instalatiilor, a obiectelor si dotarilor aferente spatiilor comune;
c) impun chiriasilor sa faca asigurari de daune;
d) exonereaza proprietarul de obligatiile ce ii revin potrivit prevederilor legale;
e) autorizeaza pe proprietar sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului de inchiriere.

Art. 23. - In cazul in care partile nu convin asupra reinnoirii contractului de inchiriere, chiriasul este obligat sa paraseasca locuinta la expirarea termenului contractual.

Art. 24. - Rezilierea contractului de inchiriere inainte de termenul stabilit se face in urmatoarele conditii:
a) la cererea chiriasului, cu conditia notificarii prealabile intr-un termen de minimum 60 de zile;
b) la cererea proprietarului, atunci cand:
- chiriasul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutiv;
- chiriasul a pricinuit insemnate stricaciuni locuintei, cladirii in care este situata aceasta, instalatiilor, precum si oricaror alte bunuri aferente lor, sau daca instraineaza fara drept parti ale acestora;
- chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei;
- chiriasul nu a respectat clauzele contractuale;
c) la cererea asociatiei de proprietari, atunci cand chiriasul nu si-a achitat obligatiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioada de 3 luni, daca au fost stabilite, prin contractul de inchiriere, in sarcina chiriasului.

Art. 25. - Evacuarea chiriasului se face numai pe baza unei hotarari judecatoresti irevocabile.
Chiriasul este obligat la plata chiriei prevazute in contractul de inchiriere, pana la data executarii efective a hotararii de evacuare.

Art. 26. - Chiriasul poate subinchiria, modifica sau imbunatati locuinta detinuta, numai cu acordul prealabil scris si in conditiile stabilite de proprietar, daca acestea nu sunt interzise prin contractul de inchiriere principal.
Beneficiarul contractului de subinchiriere nu se poate prevala de nici un drept impotriva proprietarului si nici asupra oricarui titlu de ocupare.
Contractul de subinchiriere, incheiat cu respectarea prevederilor legale, se inregistreaza la organele fiscale teritoriale.

Art. 27. - In cazul parasirii definitive a domiciliului de catre titularul contractului de inchiriere sau al decesului acestuia, inchirierea continua, dupa caz:
a) in beneficiul sotului sau al sotiei, daca a locuit impreuna cu titularul;
b) in beneficiul descendentilor sau al ascendentilor, daca au locuit impreuna cu acesta;
c) in beneficiul altor persoane care au avut acelasi domiciliu cu titularul cel putin un an si care au fost inscrise in contractul de inchiriere.
In cazul mai multor cereri, contractul de inchiriere se transfera prin hotarare judecatoreasca.
In lipsa persoanelor care pot solicita locuinta, potrivit celor de mai sus, contractul de inchiriere inceteaza in termen de 30 de zile de la data parasirii domiciliului de catre titularul contractului sau de la data inregistrarii decesului.

Art. 28. - Proprietarul are urmatoarele obligatii:
a) sa predea chiriasului locuinta in stare normala de folosinta;
b) sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si de functionalitate a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei;
c) sa intretina in bune conditii elementele structurii de rezistenta a cladirii, elementele de constructie exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente), curtile si gradinile, precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scari exterioare);
d) sa intretina in bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonice etc.).

Art. 29. - Chiriasul are urmatoarele obligatii:
a) sa efectueze lucrari de intretinere, reparatii sau inlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva;
b) sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si de instalatii deteriorate din folosinta comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau in exteriorul cladirii; daca persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructii, de instalatii, obiectele si dotarile aferente;
c) sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partile de folosinta comuna pe toata durata contractului de inchiriere;
d) sa predea proprietarului locuinta in stare normala de folosinta, la eliberarea acesteia.
Obligatiile chiriasului cu privire la intretinerea si repararea spatiului inchiriat se pastreaza si in cazul subinchirierii locuintei.

Art. 30. - In cazul neindeplinirii de catre proprietar a obligatiilor care ii revin cu privire la intretinerea si repararea locuintei inchiriate, lucrarile pot fi executate de catre chiriasi in contul proprietarului, retinand contravaloarea acestora din chirie.
Chiriasul va putea executa aceste lucrari, daca degradarea produsa este de natura sa afecteze folosinta normala a cladirii sau a locuintei si numai atunci cand proprietarul, la sesizarea scrisa a chiriasului, nu a luat masuri de executare a lucrarii, in termen de 30 de zile de la data sesizarii.

Art. 31. - Chiria practicata pentru locuinte va acoperi cheltuielile de administrare, intretinere si reparatii, impozitele pe cladiri si pe teren, precum si recuperarea investitiei, in functie de durata normata stabilita potrivit prevederilor legale, precum si un profit supus negocierii intre parti.

Art. 32. - Nivelul maxim al chiriei pentru locuintele aflate in proprietatea statului se stabileste prin lege speciala. Chiria maxima pentru aceste locuinte se diferentiaza pe categorii de localitati si pe zone de catre consiliile locale, dupa criteriile avute in vedere la stabilirea impozitelor si a taxelor locale pentru terenuri.

Art. 33. - Titularii de contracte de inchiriere pot face intre ei schimb de locuinte, cu avizul autoritatii care a aprobat inchirierea sau, dupa caz, al proprietarului locuintei. 

CAPITOLUL IV
Administrarea clădirilor de locuit
 
Art. 34. - Clădirile de locuit pot fi date de proprietar in administrarea unor persoane fizice sau juridice, asociaţii, servicii publice sau agenţi economici specializaţi, după caz.
Obligaţiile celor care administrează sunt, in principal, următoarele:
a) gestionarea bunurilor şi a fondurilor băneşti;
b) efectuarea formalităţilor necesare in angajarea contractelor cu furnizorii serviciilor pentru exploatarea şi intreţinerea clădirii, derularea şi urmărirea realizării acestor contracte;
___________
Litera b) a fost modificată prin punctul 8. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.
 
c) asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor de locuit in comun;
d) reprezentarea intereselor proprietarului in raport cu autorităţile publice;
e) Indeplinirea oricăror alte obligaţii prevăzute de lege.
Art. 35. - In clădirile de locuit cu mai multe locuinţe, proprietarul răspunde de asigurarea condiţiilor de funcţionare normală a locuinţei aflate in proprietate exclusivă şi a spaţiilor aflate in proprietate indiviză.
In acest scop proprietarii se pot constitui in asociaţii cu personalitate juridică.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.
 
Abrogat prin alineatul din Lege nr. 230/2007 incepand cu 22.08.2007.
Art. 36. Abrogat prin alineatul din Lege nr. 230/2007 incepand cu 22.08.2007.
Art. 37. - Chiriaşii clădirilor cu mai multe locuinţe se pot asocia, potrivit legii, in scopul reprezentării intereselor lor in raporturile cu proprietarii, precum şi cu alte persoane juridice sau persoane fizice.
In acelaşi scop, in cazul neconstituirii asociaţiei, chiriaşii pot mandata un reprezentant.


CAPITOLUL V
Locuinţa socială

 Art. 38. - Construcţiile de locuinţe sociale se pot realiza, in orice localitate, pe amplasamentele prevăzute in documentaţiile de urbanism şi in condiţiile prezentei legi.
Constituirea fondului de locuinţe sociale se face prin realizarea de construcţii noi şi prin reabilitarea unor construcţii existente.
Consiliile locale controlează şi răspund de fondul de locuinţe sociale situate pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale respective.
Art. 39. - Locuinţele sociale aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale.
Art. 40. - Locuinţele sociale se vor amplasa numai pe terenurile aparţinand unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 11.
Art. 41. - Locuinţa socială se realizează cu respectarea suprafeţei utile şi a dotărilor stabilite in limita suprafeţei construite, potrivit anexei nr. 1 la prezenta lege.
Pentru locuinţele care se realizează prin reabilitarea construcţiilor existente se consideră obligatorii numai prevederile legate de dotarea minimă.
Art. 42. - Au acces la locuinţă socială, in vederea inchirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat in ultimele 12 luni, sub nivelul caştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică in ultimul Buletin statistic anterior lunii in care se analizează cererea, precum şi anterior lunii in care se repartizează locuinţa.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2008 incepand cu 09.05.2008.
Abrogat prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2008 incepand cu 09.05.2008.
Venitul net lunar pe familie se stabileşte pe baza declaraţiei de venit şi a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale.
Declaraţiile de venit, făcute cu nesinceritate, atrag răspunderea materială sau penală, după caz.
Art. 43. - Locuinţele sociale se repartizează de către autorităţile administraţiei publice locale care le au in administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, in condiţiile prevederilor prezentului capitol, şi de ele pot beneficia, in ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, următoarele categorii de persoane: persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, tinerii care au varsta de pană la 35 de ani, tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au implinit varsta de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei romane din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate in străinătate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, alte persoane sau familii indreptăţite.
___________
Art. 43. a fost modificat prin punctul 3. din Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2008 incepand cu 09.05.2008.

 Art. 44. - Contractul de inchiriere se incheie de către primar sau de către o persoană imputernicită de acesta cu beneficiarii stabiliţi de consiliul local, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe baza declaraţiei de venituri şi a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.
Nivelul chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenţa pană la valoarea nominală a chiriei, calculată potrivit art. 31, va fi subvenţionată de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situată locuinţa socială.
Art. 45. - Titularul contractului de inchiriere este obligat să comunice primarului, in termen de 30 de zile, orice modificare produsă in venitul net lunar al familiei acestuia, sub sancţiunea rezilierii contractului de inchiriere.
In cazurile in care venitul net lunar pe familie s-a modificat, autoritatea administraţiei publice locale va opera modificarea chiriei şi a subvenţiei acordate, cuvenite proprietarului.
Art. 46. - Contractul de inchiriere se poate rezilia:
a) In condiţiile prevăzute la art. 24 din prezenta lege;
b) In cazul in care venitul mediu net lunar pe familie, realizat in 2 ani fiscali consecutivi, depăşeşte cu peste 20% nivelul minim prevăzut la art. 42 din prezenta lege, iar titularul contractului de inchiriere nu a achitat valoarea nominală a chiriei in termen de 90 de zile de la comunicare.
Art. 47. - Locuinţele sociale realizate potrivit prezentei legi nu pot fi vandute.
Art. 48. - Nu pot beneficia de locuinţe sociale, potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care:
a) deţin in proprietate o locuinţă;
b) au instrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990;
c) au beneficiat de sprijinul statului in credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
d) deţin, in calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.
___________
Litera d) a fost modificată prin punctul 12. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.

 Art. 49. - Beneficiarii locuinţelor sociale nu au dreptul să subinchirieze, să transmită dreptul de locuire sau să schimbe destinaţia spaţiului inchiriat, sub sancţiunea rezilierii contractului de inchiriere şi a suportării eventualelor daune aduse locuinţei şi clădirii, după caz.
Art. 50. - Finanţarea locuinţelor sociale se asigură din bugetele locale, in limitele prevederilor bugetare aprobate anual, ale consiliilor locale, in care scop se instituie o subdiviziune de cheltuieli distinctă in aceste bugete.
Statul sprijină construcţia de locuinţe sociale prin transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu această destinaţie in bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, prin legea bugetului de stat.
Persoanele fizice şi agenţii economici pot sprijini prin donaţii sau contribuţii construcţia de locuinţe sociale.

CAPITOLUL VI
Locuinţa de serviciu şi locuinţa de intervenţie
 
Art. 51. - Fondul de locuinţe de serviciu se compune din:
a) locuinţe existente, care, potrivit prevederilor legale, răman cu destinaţia de locuinţe de serviciu la data intrării in vigoare a prezentei legi;
b) locuinţe noi.
Condiţiile şi durata de inchiriere vor fi stipulate in contractul de inchiriere incheiat intre părţile contractante, accesoriu la contractul de muncă.
Art. 52. - Locuinţele noi se finanţează, in condiţiile legii, din:
a) bugetul de stat şi bugetele locale, in limitele prevederilor bugetare aprobate anual cu această destinaţie;
b) bugetele agenţilor economici, pentru salariaţii acestora.
Art. 53. - Locuinţele de serviciu finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale se realizează cu respectarea suprafeţei utile şi a dotărilor, in limita suprafeţei construite pe apartament, potrivit anexei nr. 1.
Locuinţele de serviciu se vor amplasa după cum urmează:
a) pe terenurile aflate in proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, pentru locuinţele finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, cu asigurarea viabilizării terenurilor, potrivit prevederilor art. 12;
b) pe terenurile aparţinand agenţilor economici, pentru locuinţele şi lucrările de viabilizare a terenurilor, finanţate din bugetele acestora.
In situaţii deosebite, determinate de natura amplasamentului şi de caracterul zonei, cu aprobarea ordonatorilor de credite, locuinţele prevăzute la alin. 1 se pot construi cu suprafeţe majorate cu pană la 20% faţă de cele prevăzute in anexa nr. 1, iar peste această limită, cu aprobarea Guvernului.
Locuinţele de serviciu realizate in condiţiile prezentei legi, finanţate din bugetul de stat şi din bugetele locale, pot fi vandute in condiţiile legii, cu aprobarea Guvernului, in situaţia in care activitatea care a generat realizarea locuinţelor respective s-a restrans sau a incetat.
Art. 54. - Locuinţa de intervenţie urmează regimul locuinţei de serviciu.
Locuinţele de intervenţie se realizează o dată cu obiectivul de investiţie şi se amplasează in incinta acestuia sau in imediata apropiere.
Locuinţele de intervenţie nu pot fi vandute chiriaşilor.


CAPITOLUL VII
Locuinţa de necesitate

 Art. 55. - Locuinţa de necesitate se finanţează şi se realizează in condiţiile stabilite pentru locuinţa socială.
Locuinţa de necesitate se inchiriază temporar persoanelor şi familiilor ale căror locuinţe au devenit inutilizabile potrivit prevederilor art. 2 lit. f).
Contractul de inchiriere se incheie de către primarul localităţii sau de către o persoană imputernicită de acesta, pe baza hotărarii consiliului local, pană la inlăturarea efectelor care au făcut inutilizabile locuinţele.
Art. 56. - Consiliile locale pot declara, in cazuri de extremă urgenţă, drept locuinţe de necesitate, locuinţele libere aflate in fondul de locuinţe sociale.
 
Locuinţele de necesitate libere se pot constitui temporar ca fond de locuinţe sociale.
___________
Alineatul a fost introdus prin punctul 13. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.


CAPITOLUL VIII
Locuinţa de protocol

 Art. 57. - Locuinţele de protocol sunt proprietate publică a statului.
Administrarea fondului locativ de protocol se face de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", care asigură evidenţa, intreţinerea, repararea şi conservarea acestuia, precum şi incasarea chiriei.
Atribuirea, ocuparea şi folosirea locuinţelor de protocol se fac in condiţiile prezentei legi.
Art. 58. - Preşedintele Romaniei, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor şi primul-ministru beneficiază, in condiţiile prezentei legi, de cate o locuinţă de protocol, ca reşedinţă oficială.
Reşedinţele oficiale ale persoanelor prevăzute la alin. (1) se atribuie de către Guvern şi sunt puse la dispoziţia lor, impreună cu dotările aferente, pe perioada exercitării funcţiei, de către Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat».
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.
 
Lista cuprinzand imobilele cu destinaţie de reşedinţă oficială, precum şi celelalte locuinţe de protocol şi condiţiile pe care acestea trebuie să le indeplinească, inclusiv cele de dotare şi confort, se stabilesc prin hotărare a Guvernului.
Art. 59. - Pot beneficia de locuinţă de protocol, la cerere, cu plata chiriei prevăzute de lege, persoanele care indeplinesc următoarele funcţii publice: vicepreşedinţi ai Senatului şi ai Camerei Deputaţilor, miniştri de stat, miniştrii şi asimilaţii acestora, precum şi preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, preşedintele Curţii Constituţionale, preşedintele Curţii de Conturi, preşedintele Consiliului Legislativ şi avocatul poporului, pe durata exercitării funcţiei sau a mandatului.
Pentru persoanele prevăzute la alin. 1, atribuirea locuinţei de protocol se face prin decizie a primului-ministru şi se pune la dispoziţia lor de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".
Atribuirea locuinţelor de protocol se poate face numai dacă persoanele prevăzute la alin. 1 nu deţin, in localitatea in care işi desfăşoară activitatea, o altă locuinţă care să corespundă condiţiilor stabilite potrivit art. 58 alin. 3.
Locuinţele de protocol se amplasează numai in clădiri cu număr redus de apartamente destinate acestei folosinţe.
___________
Alineatul a fost introdus prin punctul 15. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.
 
Suprafeţele locuinţelor de protocol vor fi cu cel puţin 30% mai mari decat cele prevăzute in anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege.
Art. 60. - Pentru reşedinţele oficiale, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va incheia contracte de inchiriere cu serviciile de specialitate ale instituţiilor in care işi desfăşoară activitatea persoanele beneficiare.
Pentru locuinţele de protocol, contractele de inchiriere se incheie de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" cu beneficiarii direcţi, care, pe această bază, vor putea ocupa locuinţa respectivă impreună cu membrii familiei.
Contractul de inchiriere a locuinţelor de protocol şi a celor cu destinaţie de reşedinţă oficială incetează de drept in termen de 60 de zile de la data eliberării din funcţie a beneficiarului.
Atribuirea, in condiţiile prezentei legi, a unei reşedinţe oficiale, respectiv a unei locuinţe de protocol, nu afectează drepturile locative deţinute de persoanele prevăzute la art. 58 şi 59.

CAPITOLUL IX
Dispoziţii tranzitorii şi finale

 
Art. 61. - Orice litigiu in legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi se soluţionează de către instanţele judecătoreşti.
Art. 611. - Prevederile art. 35 se aplică tuturor proprietarilor din cadrul condominiilor definite la art. 2 lit. i).
___________
Art. 611. a fost introdus prin punctul 41. din Ordonanţă de urgenţă nr. 210/2008 incepand cu 12.10.2009.

 
Art. 62. - Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995, se aplică in continuare pană la terminarea locuinţelor incepute.
Abrogat prin alineatul din Ordonanţă nr. 76/2001 incepand cu 01.09.2001.
Abrogat prin alineatul din Ordonanţă nr. 76/2001 incepand cu 01.09.2001.
Abrogat prin alineatul din Ordonanţă nr. 76/2001 incepand cu 01.09.2001.
___________
*) Prevederea se referă la Legea nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997.
 
Art. 63. - In termen de 60 de zile de la data introducerii sistemului de determinare şi impozitare a venitului global pentru persoane fizice, Guvernul va reglementa facilităţile prevăzute la cap. II din prezenta lege, de care să poată beneficia şi persoanele fizice care investesc in construcţia de locuinţe şi pentru punerea in siguranţă a locuinţelor avariate de seisme.
Persoanele juridice romane care investesc din profit pentru lucrările prevăzute la art. 5, 6 şi 12, separat sau cumulativ, beneficiază de scutirea de impozit pe profitul investit, conform prevederilor art. 5 din prezenta lege.
(3) Prevederile art. 51 intră in vigoare incepand cu semestrul II al anului 2006.
___________
Alineatul (3) a fost introdus prin punctul 2. din Lege nr. 62/2006 incepand cu 27.03.2006.

 Art. 64. Abrogat prin alineatul din Lege nr. 230/2007 incepand cu 22.08.2007.
Art. 65. - Construirea caselor de vacanţă se autorizează, la cererea persoanelor fizice şi a agenţilor economici, numai pe terenurile aflate in proprietatea acestora sau concesionate in condiţiile legii, in zonele stabilite prin documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.
Art. 651. - Terenurile cu sau fără construcţii care fac obiectul prezentei legi se identifică prin număr cadastral şi număr de carte funciară, după caz.
___________
Art. 651. a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanţă de urgenţă nr. 210/2008 incepand cu 11.12.2008.

 
Art. 66. - Plata chiriei pentru reşedinţele oficiale se face din bugetele Preşedinţiei Romaniei, Senatului, Camerei Deputaţilor şi Secretariatului General al Guvernului, in limitele prevederilor bugetare aprobate anual.
Art. 67. - Guvernul răspunde de aplicarea unitară, pe intreg teritoriul ţării, a politicii de dezvoltare a construcţiei de locuinţe.
Programul de dezvoltare a construcţiei de locuinţe se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, pe baza fundamentării organelor administraţiei publice centrale interesate, a consiliilor judeţene şi locale, in acord cu documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.
Art. 68. - Pentru aducerea la indeplinire a dispoziţiilor prezentei legi, Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare*).
___________
*) Normele metodologice au fost aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 446 din 12 august 1997, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 21 august 1997.

 
Art. 69. Abrogat prin alineatul din Lege nr. 230/2007 incepand cu 22.08.2007.
Art. 70. Abrogat prin punctul 18. din Lege nr. 145/1999 incepand cu 09.09.1999.
Art. 71. - Persoanele care beneficiază de drepturi mai favorabile decat cele prevăzute in prezenta lege, consacrate prin legi speciale, care se referă, printre altele, la materia raporturilor juridice locative şi a celor conexe acestora, se bucură in continuare de aplicarea drepturilor mai favorabile.
Art. 72. - Dispoziţiile prezentei legi privind inchirierea locuinţelor se completează cu dispoziţiile Codului civil privind contractul de locaţiune.
Art. 73. - La data intrării in vigoare a prezentei legi se abrogă:
- Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi, cu excepţia cap. 4 şi a art. 63 cu referire la cap. 4 din aceeaşi lege, exclusiv dispoziţiile referitoare la suprafeţele locative proprietate personală;
- H.C.M. nr. 860/1973 pentru stabilirea măsurilor de executare a Legii nr. 5/1973, in ceea ce priveşte inchirierea de locuinţe;
- Decretul Consiliului de Stat nr. 256/1984 privind imbunătăţirea regimului de construire a locuinţelor şi modificarea unor reglementări referitoare la stabilirea preţurilor limită ale locuinţelor care se construiesc din fondurile statului, a preţurilor de contractare ale locuinţelor proprietate personală şi a preţurilor de vanzare ale locuinţelor din fondul locativ de stat, cu excepţia art. III şi a anexelor nr. 3 şi 4;
- Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 privind imbunătăţirea regimului de construire a locuinţelor din fondurile statului sau din fondurile populaţiei cu sprijinul statului in credite şi execuţie;
- art. 12 alin. 1 lit. a) şi alin. 2, art. 21-25 şi art. 35 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
- orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.

 ANEXA Nr. 1

EXIGENŢE MINIMALE
pentru locuinţe

 A. Cerinţe minimale:

- acces liber individual la spaţiul locuibil, fără tulburarea posesiei şi a folosinţei exclusive a spaţiului deţinut de către o altă persoană sau familie;
- spaţiu pentru odihnă;
- spaţiu pentru prepararea hranei;
- grup sanitar;
- acces la energia electrică şi apa potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor menajere.

B. Suprafeţe minimale

Persoane/ familie Camere/ locuinţă Cameră de zi Dormitoare Loc de luat masa Bucătărie Incăperi sanitare  Spaţii de depozitare Suprafaţa utilă Suprafaţa construită Nr. Nr. [mp] [mp] [mp] [mp] [mp] [mp] [mp] [mp] 1 1 18   2,50 5 4,50 2 37 58 2 2 18 12 3 5 4,50 2,00 52,00   81,00 3 3 18 22 3 5,50  6,50  2,50 66,00 102,00 4 3 19 24 3,50 5,50 6,50 3,50 74,00 115,00 5 4 20 34 3,50 6,00   7,50  4,00 87,00 135,00 6 4 21 36 4,50 6,00  7,50 4,50 93,00 144,00 7 5 22 46 5,00 6,50  9,00  5,00 107,00 166,00 8 5 22 48 6,00 6,50 9,00  5,50 110,00 171,00


    
NOTĂ:
- Suprafaţa camerei de zi de la locuinţa cu o cameră include spaţiul pentru dormit.
- Locul de luat masa poate fi inglobat in bucătărie sau in camera de zi.
- Inălţimea liberă minimă a camerelor de locuit va fi de 2,55 m, cu excepţia mansardelor, supantelor şi nişelor, la care se va asigura un volum minim de 15 m3 de persoană.
- Suprafaţa locuibilă este suprafaţa desfăşurată a incăperilor de locuit. Ea cuprinde suprafaţa dormitoarelor şi a camerei de zi.
- Suprafaţa utilă este suprafaţa desfăşurată, mai puţin suprafaţa aferentă pereţilor.
- Suprafaţa utilă a locuinţei este suma tuturor suprafeţelor utile ale incăperilor. Ea cuprinde: cameră de zi, dormitoare, băi, WC, duş, bucătărie, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. Nu se cuprind: suprafaţa logiilor şi a balcoanelor, pragurile golurilor de uşi, ale trecerilor cu deschideri pană la 1,00 m, nişele de radiatoare, precum şi suprafaţele ocupate de sobe şi cazane de baie (cate 0,50 m2 pentru fiecare sobă şi cazan de baie), in cazul in care incălzirea se face cu sobe. In cazul locuinţelor duplex, rampa, mai puţin palierele, nu se cuprinde in suprafaţa utilă a locuinţei.
- Suprafaţa construită pe locuinţă, prevăzută in tabelul B, este suma suprafeţelor utile ale incăperilor, logiilor, balcoanelor, precum şi a cotei-părţi din suprafeţele părţilor comune ale clădirilor (spălătorii, uscătorii, casa scării, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea şi evacuarea deşeurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adaugă suprafaţa aferentă pereţilor interiori şi exteriori ai locuinţei; in cazul incălzirii cu combustibil solid, se adaugă suprafaţa aferentă sobelor şi cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse suprafaţele aferente boxelor de la subsol şi ale garajelor care pot fi prevăzute distinct.
- Suprafaţa incăperii sanitare principale din locuinţă va permite accesul la cada de baie al persoanelor imobilizate in scaun cu rotile.
- Incăperea sanitară se include in locuinţă, in cazul in care pot fi asigurate alimentarea cu apă şi canalizarea.
- Lăţimea minimă de circulaţie a coridoarelor şi a vestibulului din interiorul locuinţei va fi de 120 cm.
- In funcţie de amplasamentul construcţiei, suprafeţele construite pot avea abateri in limitele de ±10%.
- Numărul de persoane pe locuinţă se utilizează la repartizarea locuinţelor sociale, de intervenţie, de serviciu şi de necesitate.

C. Incăperi sanitare
     
     Număr de camere/locuinţă
                           

  1 2 3 4 5 Baie 1 1 1 1 2 Dus       1   WC     1    


D. Dotarea minimă a incăperilor sanitare

  Baie Dus WC Cada de Baie 1     Vas WC 1 1 1 Lavoar mare 1     Lavoar mic   1 1 Cuvă pentru duş   1   Etajeră mare 1     Etajeră mica   1 1 Oglindă mare 1     Oglindă mica   1 1 Portprosop 1 1 1 Portsapun 1 1 1 Porthartie 1 1 1 Cuier 1 1   Sifon pardoseala 1 1  

NOTĂ:
- In baie se va prevedea spaţiul pentru maşina de spălat rufe.
- Incăperile sanitare vor fi ventilate direct sau prin coş de ventilaţie.


E. Dotarea minimă a bucătăriei
    

Nr. de camere/locuinţă 1-2 3 4 5
Date de contact
Scrieti-ne un mesaj de contact