• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

5. Legea nr. 7/1996

 

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 83 din 7 februarie 2013

Republicata in temeiul prevederilor Art. III din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 24 iulie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1006 a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, si, ulterior, a mai fost modificata si completata prin:

Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si instituii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 451 din 2 iulie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 133/2012;

Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2011 privind unele masuri de organizare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, precum si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 789 din 23 noiembrie 2012;

Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 17 aprilie 2012;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 10 mai 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 132/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 398 din 19 iulie 2012;

Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 30 mai 2012;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea Art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 605 din 23 august 2012, aprobata prin Legea nr. 206/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 762 din 13 noiembrie 2012;

Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

Titlul I - Regimul general al cadastrului si publicitatii imobiliare

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1 (1) Cadastrul si cartea funciara formeaza un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica, de importanta nationala, a tuturor imobilelor de pe intregul teritoriu al tarii. Scopul acestui sistem este:
a) determinarea informatiilor tehnice, economice si juridice referitoare la imobile;
b) asigurarea publicatatii drepturilor reale imobiliae, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror altor raporturi juridice, prin cartea funciara;
c) furnizarea de date insitutiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare si pietei imobiliare;
d) contribuie la asigurarea securitatii tranzactiilor imobiliare si la facilitarea creditului ipotecar.
(2) Cadastrul realizeaza identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor in documentele cadastrale si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale.
(3) Cartea funciara cuprinde descrierea imobilelor si inscrierea referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legatura cu imobilele.
(4) Evidenta imobilelor inscrise in planul cadastral si in cartea funciara se realizeaza si se actualizeaza din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la initiativa autoritatilor publice. Autoritatile publice si titularii de drepturi asupra imobilelor au obligatia de a sprijini crearea si actualizarea cadastrului prin punerea la dispozitie cu titlu gratuit a datelor si informatiilor detinute. Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa acorde sprijin informational, tehnic si de alta natura, in limitele competentelor, la crearea si actualizarea sistemului de cadastru si carte funciara.     

(5) Prin imobile, in sensul prezentei legi, se intelege terenul, cu sau fara constructii, de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, apartinand unuia sau mai multor proprietari, care se identifica printr-un numar cadastral unic.
(6) Imobilul definit la alin. (5) se inscrie intr-o carte funciara.
(7) Entitatile de baza ale acestui sistem sunt imobilul si proprietarul.

Art. 2
(1) Cadastrul se realizeaza la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafata delimitata de elemente liniare stabile in timp – sosele, ape, canale, diguri, cai ferate etc.
(2) Prin sistem integrat de cadastru si carte funciara se realizeaza:
a) identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;
b) identificarea si inregistrarea proprietarilor, a altor detinatori legali de imobile si a posesorilor;
c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de institutiile abilitate;
d) publicitatea imobiliara, care asigura opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror raporturi juridice supuse publicitatii, referitoare la imobile.
(3) Planul cadastral contine reprezentarea grafica a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, care se inscriu in cartea funciara, precum si numerele cadastrale ale acestora. Planul cadastral este actualizat de catre inspectorii de cadastru din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara.
(4) Daca un imobil este traversat de limita de demarcare intre intravilanul si extravilanul unei localitati din cadrul unei unitati administraativ-teritoriale, acel imobil va fi despartit in doua imobile, pentru care se vor acorda numere cadastrale distincte, unul pentru portiunea din intravilan si altul pentru cea din extravilan.
(5) Rectificarea coordonatelor imobilelor inregistrate in planul cadastral se poate face la cererea persoanelor interesate sau din oficiu, de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.
(6) Extrasul de plan cadastral reprezinta sectiunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului si a celor invecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, precum si a datei ultimei actualizari a bazei de date grafice gestionate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Art. 3
(1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia Nationala, se organizeaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului, printr-un consilier de stat.
(2) La nivelul fiecarui judet si in municipul Bucuresti se infiinteaza oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, denumite in continuare oficii teritoriale, ca unitati cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti si a birourilor de carte funciara.
(3) In subordonarea oficiilor teritoriale, la nivelul fiecarei circumscriptii judecatoresti va functiona cel putin un birou de cadastru si publicitate imobiliara, denumit in continuare birou teritorial, sau, dupa caz, un birou de relatii cu publicul, ca unitati fara personalitate juridica. Modul de organizare si functionare, numarul, precum si arondarea acestora pe unitati administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.
(4) In vederea specializarii relatiilor de colaborare dintre unitatea administrativ-teritoriala, instantele de judecata, notarii publici si Agentia Nationala sau, dupa caz, oficiul teritorial, primarul, presedintele instantei sau al Consiliului Superior al Magistraturii si presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania sau al Camerei Notarilor Publici stabilesc prin dispozitie persoanele din structura de specialitate a acestora care colaboreaza direct cu Agentia Nationala sau, dupa caz, cu oficiul teritorial, in conditiile stabilite prin protocol de colaborare.
(5) In indeplinirea obligatiilor ce le revin, institutiile publice si notarii publici vor avea acces direct, permanent, personal sau prin reprezentant ori on-line la cartile funciare in format electronic, in vederea obtinerii pe cale electronica a extraselor de carte funciara si transmiterii actelor instrumentate in vederea inscrierii acestora in cartea funciara. Agentia Nationala va asigura pana la 31 decembrie 2012 punerea in aplicare a acestor dispozitii. Procedura comunicarii actelor catre si de catre birourile teritoriale se va stabili prin protocol de colaborare aprobat prin hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania si prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, protocol care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) Furnizarea on-line a serviciilor de cadastru si publicitate imobiliara poate fi pusa la dispozitia altor persoane fizice si juridice interesate, conform unor proceduri stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.
(7) In subordinea Agentiei Nationale functioneaza Centrul National de Cartografie, ca institutie cu personalitate juridica, care preia intreg patrimoniul si personalul Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie.
(8) Agentia Nationala este condusa de un consiliu de administratie format din 9 membri, incluzand reprezentanti din sectorul public si privat, numiti exclusiv pe criterii de competenta profesionala, dintre care unul este directorul general al Agentiei Nationale si presedinte al consiliului de administratie.
(9) Membrii consiliului de administratie si directorul general sunt numiti si revocati din functie prin decizie a prim-ministrului.
(10) Organizarea, functionarea, atributiile si competentele consiliului de administratie si ale directorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale, care se aproba prin hotarare*) a Guvernului.
(11) Membrii consiliului de administratie primesc o indemnizatie de sedinta, care se plateste din bugetul Agentiei Nationale. Cuantumul indemnizatiei de sedinta se aproba prin ordin al directorului general, la propunerea consiliului de administratie, si este de 20% din salariul de baza al directorului general. Secretarul consiliului de administratie primeste o indemnizatie de sedinta aprobata de consiliul de administratie, la propunerea directorului general; cuantumul acesteia este de 7% din salariul de baza al directorului general al Agentiei Nationale.
(12) Directorul general este ordonator de credite si reprezinta Agentia Nationala pe plan intern si international. In indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor, directorul general emite ordine cu caracter individual si normativ. Ordinele cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
------------
*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 894 din 28 decembrie 2012.

Capitolul II - Organizarea activitatii de cadastru

Art. 4 Agentia Nationala are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in registrul de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari;
b) controleaza executarea lucrarilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie la nivelul intregii tari;
c) elaboreaza regulamente si norme, promoveaza tehnici, procedee si metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene, conform progreselor stiintifice si tehnice in domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei si publicitatii imobiliare;
d) autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei, pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii speciale care reglementeaza infiintarea uniunii profesionale a acestora;
e) organizeaza si administreaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si baza de date a sistemului integrat de cadastru si carte funciara;
f) asigura, in conditiile elgii, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale;
g) asigura executarea si actualizarea hartilor oficiale;
h) avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice destinate uzului public;
i) pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, in conditiile legii, situatii statistice de sinteza privind terenurile si constructiile;
j) Indeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internationale in domeniul sau de activitate;
k) participa la organizarea si coordonarea masuratorilor in vederea aplicarii legilor funciare;
l) avizeaza tehnic expertizele efectuate de catre expertii judiciari in specialitatea topografie, geodezie si cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instantelor de judecata. Avizele mentionate mai sus for fi date de oficiul teritorial in baza unui regulament comun, elaborat de Agentia Nationala si Ministerul Justitiei;
m) asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate;
n) asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;
o) asigura inscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil;
p) asigura formarea profesionala continua si pregatirea personalului prin intermediul Centrului de Pregatire Profesionala al Agentiei Nationale, institutie fara personalitate juridica, prin Institutul Notarial Roman sau prin alte entitati abilitate;
q) realizeaza, actualizeaza si administreaza registrul electronic national al nomenclaturilor stradale;
r) realizeaza si intretine geoportalul INSPIRE al Romaniei si asigura compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Uniunii Europene, indeplineste alte atributii care ii revin prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
s) Indeplineste si alte atributii ce au legatura cu activitatea specifica.

Art. 5
(1) Nomenclatura stradala se aproba prin hotarare a consiliului local, se organizeaza pe fiecare localitate si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea denumirii strazii si a numarului administrativ.
(2) Registrul electronic national al nomenclaturilor stradale reprezinta sistemul unic de referinta la nivel national, in care sunt inscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, oraselor si al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale in activitatea specifica. Agentia Nationala asigura institutiilor si autoritatilor publice, precum si notarilor publici accesul liber si gratuit la registru.
(3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a furniza si actualiza datele cu privire la nomenclatura stradala proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale.
(4) Modificarea adresei adminsitrative a imobilului se noteaza in cartea funciara. Prin exceptia de la prevederile Art. 31 alin. (1), incheierea prin care se dispune notarea modificarii adresei administrative se comunica numai la cererea persoanei interesate.

Art. 6
(1) Atributiile si raspunderile oficiilor teritoriale, precum si ale Centrului National de Cartografie se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
(2) Receptia lucrarilor, executate de persoanele fizice si juridice autorizate in conditiile Art. 4 lit. d), se realizeaza de catre Agentia Natioanla sau de oficiile teritoriale, dupa caz.
(3) Informatiile inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara pot fi redate si arhivate sub forma de inregistrari, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor. Acestea au aceleasi efecte juridice si forta probanta echivalenta cu cea a inscrisurilor in baza carora au fost inregistrate.
(4) Administrarea bazei de date prevazute la alin. (3) se realizeaza de catre Agentia Nationala si oficiile teritoriale. Consultarea situatiei cadastral-juridice a unui imobil inregistrat in baza de date se poate face de catre orice persoana utilizand datele de identificare a imobilului.
(5) Cererile de inscriere, precum si cele pentru obtinerea de informatii se vor putea face si in format electronic, fiind inregistrate si procesate cu efecte juridice echivalente. Comunicarile incheierilor, extraselor, copiilor de pe acte sau planuri se pot face in format electronic sau pe suport hartie, conform solicitarii.

Art. 7
Insitutiile din domeniul apararii, ordinii publice si al securitatii nationale pot executa, cu mijloace proprii in domeniul specific de activitate, lucrari de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie si cartografie necesare apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, conform normelor tehnice si standardelor proprii, aprobate prin ordine ale conducatorilor acestor institutii, cu avizul Agentiei Nationale.

Art. 8
Datele geodezice si cartografice interesand apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala se pastreaza, dupa caz, de catre institutiile competente potrivit domeniul de activitate.

Art. 9
(1) Activitatea Agentiei Natioanle si a unitatilor subordonate este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Agentia Nationala poate beneficia de programe cu finantare internationala.
(2) Toate incasarile Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agentia Nationala si unitatile subordonate incaseaza sume din:
a) servicii prestate;
b) tarife stabilite conform actelor normative;
c) Inchirieri de spatii si aparatura;
d) alte sume incasate in conditiile legii.
(3) Tarifele si incasarile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) nu sunt purtatoare de TVA, in conformitate cu prevederile Art. 127 alin. (4)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste prevederi se aplica si tuturor tarifelor, taxelor, precum si onorariilor notariale percepute exclusiv in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru efectuate in vederea inscrierii in cartea funciara. Plata onorariilor si tarifelor in vederea eliberarii certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar si in vederea dezbaterii procedurilor succesorale necesare finalizarii inregistrarilor sistematice se face de catre Agentia Nationala, din sumele alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie. Cuantumul onorariilor si tarifelor ce se vor percepe pentru fiecare procedura in parte, prevazuta la teza anterioara, se va stabili prin protocol incheiat intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania. Protocolul se aproba prin ordin cu caracter normtiv al directorului general al Agentiei Nationale si hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Tarifele pentru cererile avand ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agentia Nationala si unitatile sale subordonate pot fi incasate de notarii publici in numele Agentiei Nationale si pe chitantierele puse la dispozitie de catre aceasta sau pe bonuri fiscale, in baza unui comision stabilit prin negociere intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, negociere ce va face obiectul protocolului de colaborare privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea prezentei legi.
(5) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliara pot fi incasate si de alte institutii sau persoane, in baza protocoalelor de colaborare incheiate cu Agentia Nationala.
(6) Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, la propunerea consiliului de administratie al Agentiei Nationale.
(7) Veniturile incasate se vireaza in contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului.
(8) Agentia Nationala poate colabora cu persoane fizice si juridice romana sau straine de specialitate, in conditiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzatoare domeniului sau de activitate.
(9) Agentia Nationala isi asuma intreaga responsabilitate in implementarea Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare, finantat prin imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), si a celorlalte acorduri internationale ce implica imprumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate anterior de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justitiei.
(10) Agentia Nationala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de imprumut internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Ministerului Justitiei cu Agentia Nationala.
(11) Se instituie Programul national de cadastru si carte funciara, in scopul eliberarii certificatelor pentru inscrierea in cartea funciara a posesorilor ca proprietari si, dupa caz, a dezbaterilor succesorale, al intocmirii documentatiilor cadastrale si inregistrarii gratuite a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.
(12) Programul prevazut la alin. (11) se realizeaza pe baza strategiei Agentiei Nationale, aprobate de consiliul de administratie, iar finantarea cheltuielilor privind realizarea acestuia se asigura din bugetul de stat prevazut la alin. (2), precum si din alte surse financiare alocate din bugetul unitatilor administrativ-teritoriale sau din surse internationale.
(13) Organele si autoritatile administratiei publice centrale, unitatile administrativ-teritoriale, precum si alte persoane juridice interesate, care au resurse financiare pentru realziarea programului prevazut la alin. (11), vor incheia protocoale de colaborare cu Agentia Nationala cu privire la caietul de sarcini, modalitatile de avizare, de verificare, de receptie si de inscriere in cartea funciara, precum si cu privire la utilizarea acestor informatii. Persoanele fizice si juridice interesate vor incheia un acord de finantare in conditiile legii.
(14) Specificatiile tehnice continute in documentatiile de atribuire a contractelor pentru lucrari de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetectie si aerofotografiere, stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sunt avizate pentru conformitate cu reglementarile specifice de catre Agentia Nationala, inainte de initierea procedurilor de achizitie publica, sub sanctiunea neacordarii avizului de incepere a lucrarilor, respectiv a respingerii cererii de receptie. Autoritatile contractante nu efectueaza plati pentru aceste lucrari intocmite fara respectarea celor mentionate anterior.

Capitolul III - Organizarea lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara

Art. 10 (1) Functia tehnica a cadastrului se realizeaza prin determinarea, pe baza de masuratori, a pozitiei limitelor dintre imobilele invecinate. Lucrarile de masuratori se executa prin orice metoda grafica, numerica, fotogrammetrica sau combinate.
(2) Documentatiile cadastrale determina suprafata terenurilor si constructiilor, rezultata din masuratori.
(3) In cadrul functiei economice a cadastrului se evidentiaza elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, dupa caz, a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile.
(4) Functia juridica a cadastrului se realizeaza prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor si prin inscrierea acestora in evidentele cadastrale, in scopul inscrierii in cartea funciara.

Art. 11
(1) Inceperea lucrarilor de inregistrare sistematica se stabileste prin ordinul directorului general al Agentiei Nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si cuprinde identificarea unitatii administrativ-teritoriale si a sectorului sau, dupa caz, a sectoarelor cadastrale in care se vor desfasura lucrarile.
(2) Procedura detaliata de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si cuprinde, in principal, urmatoarele etape:
a) Instiintarea proprietarilor, respectiv a posesorilor si a altor detinatori, dupa caz, privind inceperea lucrarilor, prin intermediul campaniei de informare publica, organizata si desfasurata la nivel national si local;
b) identificarea limitelor unitatii administrativ-teritoriale;
c) stabilirea sectoarelor cadastrale;
d) Integrarea de catre persoana autorizata sa execute lucrarile de cadastru a tuturor informatiilor tehnice si juridice preluate de la oficiul teritorial, autoritatile si institutiile publice sau de la alte persoane fizice si juridice;
e) identificarea amplasamentelor imobilelor in cadrul sectoarelor cadastrale;
f) identificarea titularilor drepturilor reale, a posesorilor si a altor detinatori, precum si preluarea actelor in original sau in copie legalizata a acestora;
g) sesizarea camerei notarilor publici de catre oficiul teritorial, in cazul succesiunilor nedezbatute, in vederea repartizarii cauzei succesorale notarului public competent;
h) actualizarea informatiilor culese din teren cu cele din inregistrarea sporadica si intocmirea documentelor tehnice cadastrale;
i) receptia documentelor tehnice cadastrale de catre oficiile teritoriale;
j) publicarea si afisarea, in conditiile legii, a documentelor tehnice cadastrale;
k) Inregistrarea si solutionarea contestatiilor privind calitatea de posesor sau a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, publicate si afisate;
l) modificarea continutului documentelor tehnice cadastrale, in urma solutionarii cererilor de rectificare si actualizarea evidentei conform lucrarilor de inregistrare in cadastru si in cartea funciara realizate la cerere, in perioada de afisare;
m) eliberarea de catre notarul public a certificatelor pentru inscrierea in cartea funciara a posesorilor ca proprietari;
n) Inchiderea lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara;
o) deschiderea noilor carti funciare;
p) Inchiderea vechilor evidente, prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
r) comunicarea incheierii de inscriere, a extrasului de carte funciara pentru informare, precum si a extrasului din noul plan cadastral;
s) arhivarea documentelor care stau la baza lucrarilor de cadastru si inscriere in cartea funciara.
(3) Lucrarile tehncie de cadastru se realizeaza utilizand reprezentarea grafica a limitelor unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a limitelor intravilanelor, detinute de oficiile teritoriale. Hotarele unitatilor administrativ-teritoriale sunt delimitate si marcate de catre comisia de delimitare, stabilita in acest scop prin ordin al prefectului. Delimitarea unitatilor administrativ-teritoriale se face prin materializarea la teren a limitelor recunoscute de catre acestea, in conditiile legii. Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de delimitare se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Hotarele mentioate in procesele-verbale de delimitare semnate de membrii comisiei prevazute la alin. (3) si recunoscute reciproc de catre reprezentantii unitatilor administrativ-teritoriale defin oficiale si sunt utilizate in activitatea autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale.
(5) In cazul in care limitele unitatilor administrativ-teritoriale sunt contestate, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a litigiilor care sunt deduse judecatii, autoritatile si institutiile publice centrale si locale vor folosi limitele unitatilor administrativ-teritoriale utilizate de oficiile teritoriale in activitatea de receptie a documentatiilor cadastrale si de inscrierea in cartea funciara.
(6) In cazul in care limitele unitatilor administrativ-teritoriale sunt necontestate, acestea raman definitive si reprezinta limitele oficiale ale respectivei unitati administrativ-teritoriale.
(7) Modificarea limitelor teritoriale ale unitatilor administrativ-teritoriale priveste infiintarea, reinfiintarea sau reorganizarea unitatilor administrativ-teritoriale, care se organizeaza potrivit legii.
(8) Lucrarile de specialitate stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale pot fi executate si de catre persoanele autorizate in acest scop:
a) din aparatul de specialitate al primarului;
b) de la nivelul structurilor jduetene cu personalitate juridica ale structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, recunoscute ca fiind de utilitate publica;
c) din cadrul Centrului National de Cartografie.
(9) In cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica in cadastru si cartea funciara, reprezentarea grafica a imobilelor inregistrate anterior in planul cadastral sau topografic si in cartea funciara poate fi corectata fara acordul proprietarilor, in situatia in care aceasta nu coincide cu situatia reala constatata la teren.
(10) Cu ocazia realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietatilor funciare, daca la nivelul unei tarlale se constata, in urma realizarii masuratorilor, un deficit de suprafata, diferenta de teren ditnre suprafata inscrisa in actul de proprietate si cea existenta in teren in acea tarla poate fi alocata in alta tarla din cadrul unitatii administrativ-teritoriale, cu acordul proprietarului in cauza, exprimat prin inscris incheiat in forma autentica notariala, tinand seama de situatia de fapt si pe baza planului parcelar modificat de persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru.
(11) Planul parcelar astfel modificat se aproba prin hotarare a comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, dupa solutionarea contestatiilor. In cazul in care imobilul a fost instrainat, la inscrierea in documentele tehnice cadastrale si in cartea funciara va fi suficienta prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobilul in cauza.
(12) In cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica in cartea funciara se inscriu suprafetele rezultate din masuratori.

Art. 12
(1) Documentele tehnice ale cadastrului se intocmesc pentru fiecare sector cadastral si evidentiaza situatia de fapt constatata de comisia care a desfasurat lucrarile de cadasatru si constituie temeiul inregistrarii din oficiu a imobilelor in evidentele de cadastru si in cartea funciara. Documentele tehnice sunt:
a) planul cadastral;
b) registrul cadastral al imobilelor;
c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor si al altor detinatori.
(2) Autoritatile si institutiile publice centrale si locale au obligatia de a pune la dispozitia Agentiei Nationale, gratuit, datele, informatiile si copiile certificate ale documentelor referitoare la sistemele informationale specifice domeniilor proprii de activitate, pentru lucrarile sistematice de cadastru inv ederea inscrierii in cartea funciara.
(3) Primarul unitatii administrativ-teritoriale in care se desfasoara lucrarile de cadastru are obligatia sa instiinteze detinatorii imobilelor, prin afisare si prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligatia acestora, respectiv:
a) de a permite accesul specialistilor sa execute masuratorile;
b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile;
c) de a identifica limitele imobilelor impreuna cu echipele care realizeaza lucrarile de specialitate;
d) de a verifica informatiile privitoare la imobilele pe care le detin, in etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale.
(4) In vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica de cadastru, secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica, in termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici in a carei circumscriptie teritoriala defunctul si-a avut ultimul domiciliu o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde:
a) numele, prenumele si codul numeric personal ale defunctului;
b) data decesului, in format zi, luna, an;
c) data nasterii, in format zi, luna an;
d) ultimul domiciliu al defunctului;
e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului inregistrate in evidentele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol;
f) date despre eventualii succesibili, in format nume, prenume si adresa la care se face citarea.
(5) Atributia prevazuta la alin. (4) poate fi delegata de catre secretarul primariei unuia dintre ofiterii de stare civila.
(6) Primarul va urmari indeplinirea acestor atributii de catre secretarul primariei sau, dupa caz, ofiterul de stare civila delegat si va aplica sanctiunile disciplinare corespunzatoare.
(7) Neindeplinirea atributiilor prevazute la alin. (4) atrage sanctionarea disciplinara si contraventionala a persoanei responsabile.
(8) Daca proprietarii, posesorii sau alti detinatori nu se prezinta, identificarea limitelor imobilelor se va face in lipsa acestora. Primarul unitatii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, elibereaza certificatele si furnizeaza gratuit echipelor de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru date si informatii cuprinse in:
a) registrul agricol;
b) registrul de rol nominal unic;
c) nomenclatura stradala;
d) listele cuprinzand urmatoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau, dupa caz, numarul de identificare fiscala, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului si codul de inregistrare fiscala sau, dupa caz, codul unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice;
e) orice alte informatii si evidente care ar putea fi necesare realizarii lucrarii sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara.
(9) comisia care efectueaza lucrarile de cadastru si identifica proprietarii, posesorii sau alti detinatori este formata din reprezentanti ai persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru si cel putin un reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale. Receptia tehnica se realizeaza de catre specialisti ai oficiului teritorial. Comisia de receptie va fi numita prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale si va verifica lucrarile sistematice de cadastru executate. Aceasta verificare se va putea face si in etape, pe sectoare cadastrale, inainte de terminarea lucrarilor cadastrale la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, in masura in care persoana autorizata a finalizat lucrarile in unitatea administrativ-teritoriala sau intr-o parte a acesteia. Dupa receptia documentelor tehnice cadastrale, oficiul teritorial le va transmite autoritatii administratiei publice locale in vederea publicarii, pentru a fi facute cunoscute persoanelor interesate sa solicite eventuale rectificari sau contestari ale acestora.
(10) Reprezentantii persoanei autorizate efectueaza lucrarea de cadastru, care consta in identificarea si masurarea imobilelor, preiau o copie legalizata a documentelor, prelucreaza datele obtinute si intocmesc documentele tehnice cadastrale pentru fiecare sector cadastral in parte. Copiile legalizate ale documentelor se vor prelua numai daca acestea nu exista in arhiva oficiului teritorial sau a primariei.
(11) Reprezentantii autoritatilor si institutiilor publice, ai regiilor autonome si ai societatilor comerciale cu capital partial de stat, precum si ai altor entitati care detin terenuri in administrare, aflate in proprietatea statului roman sau a unitatilor administrativ-teritoriale, au obligatia de a participa la identificarea si masurarea imobilelor in cauza.
(12) Primarul unitatii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, identifica proprietarii, posesorii sau alti detinatori ai imobilelor si pune la dispozitie informatiile si evidentele necesare detinute de primarie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare lucrarii sistematice de cadastru.
(13) Primarul va contrasemna documentele tehnice cadastrale, anterior receptionarii de catre oficiul teritorial, in vederea certificarii veridicitatii informatiilor privitoare la imobile si la proprietari, posesori, respectiv alti detinatori, care au fost furnizate de catre acesta. Contrasemnarea documentelor tehncie cadastrale are drept consecinta insusirea tuturor datelor cu privire la terenuri si constructii, precum si eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative, cum ar fi: certificatul de atestare fiscala, certificatul de atestare a existentei constructiilor si altele asemenea.
(14) Eliberarea tuturor actelor necesare si contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale de catre primar, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, se fac in termen de 30 de zile de la inregistrarea solicitarii.
(15) Inspectorul de cadastru verifica lucrarile la teren executate de catre persoanele autorizate.
(16) Pentru persoanele fizice, listele prevazute la alin. (8) lit. d) se asigura de catre serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, la solicitarea primarilor.

Art. 13
(1) Persoana care poseda un imobil ca proprietar necontestat va fi inscrisa in cartea funciara pe baza procedurii certificarii de fapte indeplinite de notarul public, procedura prin care se constata ca posesorul este considerat proprietar.
(2) Constatarea ca posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat, se indeplineste de catre norarul public, la sesizarea oficiului teritorial, prin eliberarea certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar, in baza caruia se intabuleaza dreptul de proprietate.
(3) In cazul in care in perioada de afisare s-a formulat contestatie cu privire la calitatea de posesor, iar aceasta este insotita de dovada sesizarii instantei de judecata cu privire la obiectul contestatiei, oficiul nu va mai solicita notarului public eliberarea certificatului prevazut la alin. (2), registratorul procedand in conditiile alin. (4). Contestatia se poate formula numai cu privire la calitatea de posesor, iar lipsa dovezii contestatarului ca s-a adresat instantei de judecata atrage respingerea contestatiei de catre oficiul teritorial si solicitarea de catre acesta a eliberarii certificatului. Eliberarea certificatului de catre notarul public se face dupa expirarea termenului de solutionare a contestatiilor cu privire la posesor sau a cererilor de rectificare, la solicitarea oficiului teritorial si pe baza urmatoarelor documente atasate in copie certificata cererii:
a) adeverinta din care sa rezulte ca:
(i) s-a indeplinit procedura de afisare a documentelor tehnice ale cadastrului in care se inscriu informatiile cu privire la imobile si posesorii acestora, precum si faptul ca posesorii nu au fost contestati;
(ii) nu s-au formulat contestatii sau cereri de rectificare cu privire la posesie;
b) planul cadastral al sectorului cadastral in care este situat imobilul, intocmite de catre persoana autorizata sa execute lucrarile de cadastru, verificat si avizat de catre oficiul teritorial;
c) certificatul eliberat de primaria in a carei raza teritoriala este situat imobilul, din care sa rezulte ca:
(i) posesorul este cunoscut ca detine imobilul sub nume de proprietar;
(ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost inscris in evidenta ca fiind in domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
d) declaratia pe propria raspundere a posesorului, data in forma autentica, prin care acesta declara ca:
(i) poseda imobilul sub nume de proprietar;
(ii) este sau nu casatorit; in cazul in care este casatorit, va preciza si regimul matrimonial;
(iii) nu a instrainat sau grevat imobilul;
(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;
(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
(vi) imobilul este detinut sau nu in cote-parti; in cazul in care imobilul este detinut in cote-parti, toti posesorii vor declara intinderea cotelor;
(vii) Inscrisul doveditor al posesiei provine de la partile semnatare ale acestuia; in cazul in care nu exista inscris doveditor, va declara ca nu detine si nu are cunostinta de existenta unui astfel de inscris;
e) Inscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma in care este intocmit, atunci cand acesta exista;
f) copie de pe actele de identitate si stare civila.
(4) Daca dreptul posesorului este contestat sau notarul public refuza emiterea certificatului prevazut la alin. (2), se va proceda la notarea posesiei faptice in favoarea posesorului, in conformitate cu documentele prevazute la alin. (3), precum si la notarea contestatiei si a actiunii civile inregistrate la instanta competenta sau, dupa caz, a incheierii notariale de respingere. In acest caz, oficiul teritorial va inainta instantei documentele tehnice privitoare la imobilul in cauza.
(5) In cazul prevazut la alin. (4), dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, in urmatoarele conditii:
a) din oficiu, la implinirea unui termen de 5 ani de la momentul notarii in cartea funciara, daca nu a fost notat niciun litigiu prin care se contesta inscrierile din cartea funciara;
b) la cerere, in baza actului de proprietate, a certificatului prevazut la alin. (2) sau in temeiul hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
(6) Raspunderea pentru autenticitatea si veridicitatea actelor si procedurilor care stau la baza emiterii certificatului de inscriere in cartea funciara a posesorului ca proprietar revine oficiului si, dupa caz, persoanei autorizate sa execute lucrarile de cadastru sau primarului.
(7) Procedura prin care se constata ca posesorul este considerat proprietar se stabileste prin protocol incheiat intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania. Protocolul se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale si hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(8) Dispozitiile alin. (1)-(6) nu se aplica imobilelor din patrimoniul statului sau al unitatii administrativ-teritoriale, care se inscriu in baza actelor juridice prevazute de lege.
(9) Dispozitiile alin. (1)-(6) nu se aplica imobilelor neimprejmuite situate in extravilan care au facut obiectul legilor fondului funciar. In acest caz, surplusul de teren ramane la dispozitia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, care poate opta pentru constituirea rezervei sau paote atribui diferenta de teren celor din tarla, in baza hotararii comisiei, dupa solutionarea eventualelor contestatii.
(10) In cazul imobilelor ai caror proprietari, posesori sau alti detinatori nu pot fi identificati cu ocazia efectuarii din oficiu a lucrarilor de cadastru, dreptul de proprietate se va inscrie provizoriu in favoarea unitatii administrativ-teritoriale. In acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cerere, in baza unei documentatii care va cuprinde:
a) identificarea imobilului in planul cadastral, in scopul de a certifica faptul ca imobilul actual din actul de proprietate corespunde cu cel din plan;
b) actul care atesta dreptul de proprietate;
c) certificatul prin care se atesta ca imobilul este inregistrat in evidentele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil.

Art. 14
(1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afiseaza, prin grija ofitiului teritorial, la primaria unitatii administrativ-teritoriale in cauza. In regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, titularii sarcinilor inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara vor solicita transcrierea acestora in cartile funciare, in termen de 30 de zile de la afisare. Prin sarcini se intelege ipotecile, privilegiile, somatiile, sechestrele, litigiile si orice acte juridice inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara.
(2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formuleaza in termen de 30 de zile de la afisare, in scris, si sunt insotite de documente doveditoare. Oficiul teritorial solutioneaza cererile de rectificare in termen de 30 de zile de la terminarea perioadei de afisare, prin proces-verbal care face parte integranta din incheierea de inscriere din oficiu in cartea funciara. Pentru solutionarea cererilor de rectificare, reprezentantii persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru coopereaza cu reprezentantii unitatii administrativ-teritoriale, cu Camera Notarilor Publici si cu oficiul teritorial.
(3) Incheierea de carte funciara poate fi atacata cu plangere, in termen de 15 zile de la comunicare. Dispozitiile Art. 31 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.
(4) Inscrierea in cartea funciara se face din oficiu, dupa finalizarea lucrarilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral si dupa expirarea termenului de solutionare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, conform unui regulament*) aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale. Directorul general al Agentiei Nationale poate emite instructiuni cu privire la modul de lucru in cadrul lucrarilor de cadastru.
(5) Raspunderea pentru corectitudinea intocmirii documentelor tehnice ale cadastrului si pentru corespondenta acestora cu realitatea din teren, precum si pentru identificarea limitelor imobilelor in concordanta cu actele juridice puse la dispozitie de detinatori revine persoanei autorizate sa execute lucrari de specialitate.
---------------
*) A se vedea Regulamentul privind inscrierea din oficiu in cartea funciara dupa finalizarea lucrarilor de cadastru, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 844/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 823 din 9 decembrie 2010.

Art. 15
(1) De la data deschiderii cartilor funciare din oficiu, registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, cartile funciare si orice alte evidente de cadastru si publicitate imobiliara se vor inlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral si noile carti funciare. Vechile evidente se pastreaza in arhiva biroului teritorial si pot fi consultate pentru istoric. Identificarea si numerotarea imobilelor cuprinse in titlurile de proprietate emise in baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri si alte evidente cadastrale si de publicitate imobiliara anterioare realizarii cadastrului si deschiderii noilor carti funciare isi pierd valabilitatea.
(2) Sarcinile care sunt stinse prin implinirea termenului sau din orice alt motiv nu vor mai fi inscrise in cartile funciare, iar daca s-au inscris, acestea vor fi radiate la cererea proprietarului imobilului, a oricarei persoane interesate sau din oficiu.
(3) In cazul imobilelor inscrise in cartea funciara ca urmare a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica pe unitatea administrativ-teritoriala respectiva, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciara. Dovada delimitarii unui imobil fata de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral.

Art. 16
Registrul cadastral al imobilelor si planul cadastral stau la baza completarii sau, dupa caz, a intocmirii din oficiu a cartilor funciare, la finalizarea masuratorilor cadastrale la nivelul sectoarelor cadastrale. Un exemplar din planurile si registrele cadastrale se transmite cu titlul gratuit unitatilor administrativ-teritoriale.

Art. 17
Agentia Nationala si oficiile teritoriale din subordine au obligatia de a furniza, la cerere, organelor abilitate evidentele necesare stabilirii valorii de impunere.

Art. 18
Completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale necesare intocmirii si tinerii la zi a planurilor cadastrale si hartilor topografice se realizeaza sub coordonarea Agentiei Nationale.

Art. 19
Oficiul teritorial controleaza, avizeaza si receptioneaza, dupa caz, lucrarile de geodezie, topografie, cadastru si cartografie.

Art. 20
Modul de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei si cartografiei se stabileste prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, cu consultarea uniunii profesionale infiintate prin lege speciala.

Titlul II - Publicitatea imobiliara

Capitolul I - Evidenta cadastral-juridica

Art. 21
(1) Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta a cadastrului are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeasi unitate administrativ-teritoriala, in scoul transmiterii sau constituirii de drepturi reale imobiliare ori, dupa caz, al opozabilitatii fata de terti a acestor inscrieri.
(2) Publicitatea imobiliara se efectueaza de catre birourile de cadastru si publicitate imobiliara pentru imobilele situate in raza de activitate a acestora.
(3) Cartile funciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati alcatuiesc, impreuna, registrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu, ce se tine de catre biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial in a carui raza teritoriala de activitate este situat imobilul respectiv.
(4) Acest registru se intregeste cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicand numarul cadastral al imobilelor si numarul de ordine al cartilor funciare in care sunt inscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor si cu o mapa in care se pastreaza cererile de inscriere, impreuna cu un exemplar al inscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse inscrierii.

Art. 22
(1) Activitatea de publicitate imobiliara in cadrul oficiilor teritoriale este indeplinita de registratori de carte funciara, denumiti in continuare registratori, numiti prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, in urma unui concurs organizat de aceasta. Asistentii-registratori efectueaza inscrierile in cartea funciara in baza dispozitiilor date de registratori, elibereaza extrasele de carte funciara si certificatele de sarcini si indeplinesc alte atributii stabilite prin reglementari specifice.
(2) Numarul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileste prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.
(3) In cadrul oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate imobiliara este responsabilitatea registratorului-sef, iar in cadrul birourilor teritoriale, in responsabilitatea unui registrator coordonator, numiti prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, in urma unui concurs.
(4) Poate fi numita registrator persoana care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana si are capacitatea drepturilor civile;
b) este licentiat in drept;
c) nu are antecedente penale;
d) se bucura de o buna reputatie;
e) cunoaste limba romana;
f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea functiei;
g) a indeplinit timp de 5 ani functia de asistent-registrator sau a exercitat timp de 3 ani functia de notar public, judecator, procuror, avocat, consilier juridic sau alta functie de specialitate juridica.
(5) Vechimea in functia de registrator de carte funciara, respectiv in functia de asistent-registrator principal constituie vechime in specialitate juridica, cu conditia ca persoana in cauza sa aiba studii superioare de specialitate juridica.
(6) Pana la data organizarii concursului, registratorii pot fi numiti din cadrul angajatilor serviciilor de publicitate imobiliara care, desi nu indeplinesc conditiile de studii, au cel putin 5 ani de experienta in domeniul publicitatii imobiliare.
(7) Registratorul raspunde pentru activitatea sa, in conditiile legii.
(8) Angajatilor Agentiei Nationale si ai unitatilor subordonate le este interzis sa instrumenteze cauzele in care beneficiari sunt el sau sotul/sotia, rudele sau afinii pana la gradul al treilea inclusiv, persoanele juridice la care el ori una dintre persoanele mentionate anterior detin calitatea de actionari, asociati, directori sau administratori, precums i cauzele care au ca obiect documentatii intocmite de ei anterior dobandirii calitatii de salariat al institutiei, de persoanele fizice autorizate care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al treilea inclusiv cu acestia ori de persoanele juridice autorizate la care el sau una dintre persoanele mentionate anterior detin calitatea de actionari, asociati, directori sau administratori.
(9) In cazul in care se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (8), angajatul este obligat sa se abtina si sa instiinteze de indata, in scris, conducerea institutiei, pentru repartizarea lucrarii unei alte persoane.
(10) Angajatilor Agentiei Nationale si ai unitatilor subordonate le este interzis sa execute, in calitate de persoane fizice autorizate sau de experti juridiari, lucrari de specialitate de natura celor prevazute la Art. 4 lit. a) si b).
(11) In cadrul Agentiei Nationale functioneaza Directia de publicitate imobiliara, care organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de publicitate imobiliara din cadrul oficiilor teritoriale, in vederea respectarii legilor si reglementarilor in materie.

Art. 23
Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul, precum si din 3 parti:

A. partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:
a) numarul de ordine si cel cadastral al imobilului;
b) suprafata imobilului, reiesita din masuratori cadastrale, destinatia, categoriile de folosinta si, dupa caz, constructiile. Scoaterea definitiva si temporara din circuitul agricol a imobilelor situate in intravilanul aprobat potrivit legii se face prin autorizatia de construire. Continutul documentatiilor de scoatere definitiva/temporara din circuitul agricol, precum si schimbarea categoriei de folosinta a imobilelor situate in intravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Scoaterea definitiva/temporara din circuitul agricol si schimbarea categoriei de folosinta a imobilelor situate in extravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
c) planul imobilului cu descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cartii funciare, intocmita conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

B. partea a II-a, referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate si alte drepturi reale, care cuprinde:
a) numele proprietarului;
b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si mentionarea inscrisului pe care se intemeiaza acest drept;
c) stramutarile proprietatii;
d) dreptul de administrare, dreptul de concesiune si dreptul de folosinta cu titlu gratuit, corespunzatoare proprietatii publice;
e) servitutile constituite in folosul imobilului;
f) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la proprietate;
g) receptia propunerii de dezmembrare ori de comasare si respingerea acesteia, respingerea cererii de receptie si/sau de inscriere, in cazul imobilelor cu carte funciara deschisa;
h) obligatii de a nu face; interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare si amenajare;
i) clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit Art. 628 alin. (2) din Codul civil si clauza de insesizabilitate, potrivit Art. 2.329 alin. (3) din Codul civil;
j) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu, in partea I sau a II-a a cartii funciare, cu privire la inscrierile facute;

C. partea a III-a, referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garantie si sarcini, care va cuprinde:
a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitatie, servitutile in sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de creanta;
b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la drepturile reale inscrise in aceasta parte;
c) sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale;
d) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte.

Art. 24
(1) Inscrierile in cartea funciara sunt: intabularea, inscrierea provizorie si notarea.
(2) Cazurile, conditiile si regimul juridic al acestor inscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de inscriere in cartea funciara, de prezenta lege si de regulamentul aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.
(3) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza inscrisului autentic notarial sau a certificatului de mostenitor, incheiate de un notar public in functie in Romania, a hotararii judecatoresti ramase definitiva si irevocabila sau pe baza unui act emis de autoritatile administrative, in cazurile in care legea prevede aceasta, prin care s-au constituit ori transmis in mod valabil.
(4) Drepturile reale inscrise in baza unor acte juridice in care partile au stipualt rezilierea sau rezolutiunea pe baza unor pacte comisorii se radiaza in baza unei:
a) declaratii in forma autentica a partilor;
b) Incheieri intocmite in forma autentica prin care notarul public constata indeplinirea pactului comisoriu;
c) hotarari judecatoresti irevocabile.

Art. 25
Proprietarii unor imobile invecinate, in vederea ueni mai bune exploatari a acestora, pot sa le alipeasca intr-un imobil, in baza unei documentatii cadastrale si a actului autentic, intocmite in conditiile legii.

Art. 26
(1) Daca un imobil cu constructie – condominiu –, din care unele parti sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se intocmeste o carte funciara colectiva pentru intreaga constructie, si cate o carte funciara individuala pentru fiecare proprietate individuala care poate fi reprezentata din apartamente sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta; prin asimilare, poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna.
(2) Dreptul de proprietate comuna fortata si perpetua pe partile comune ale unui imobil se valorifica numai impreuna cu dreptul de proprietate exclusiva care poarta asupra acestuia sau a unei parti determinate din acesta.
(3)*) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2) si prin derogare de la prevederile Art. 39 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile ulterioare, incetarea destinatiei de folosinta comuna pentru partile comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotari motivat, cu o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.
(4)*) In cazul prevazut la alin. (3), devin aplicabile dispozitiile privitoare la coproprietatea obisnuita si temporara. Cu toate acestea, instrainarea sau ipotecarea se paote realiza daca exista o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.
(5)*) In cazurile prevazute la alin. (3) si (4), coproprietarii care nu au votat ori, dupa caz, s-au opus la instrainare sau ipotecare au dreptul la o despagubire justa, stabilita pe cale conventionala ori, in caz de neintelegere, pe cale judecatoreasca.
(6)*) Constatarea incetarii destinatiei de folosinta comuna pentru aceste parti se face prin hotarare a adunarii generale a asociatiei de proprietari, adoptata cu o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.
(7) Imobilul, respectiv partea din imobil rezultat/a din instrainare se va inscrie in cartea funciara urmand procedura cadastral-juridica reglementata la alin. (1).
(8) Operatiunea de impartire a unei constructii – condominiu in mai multe unitati individuale se numeste apartamentare. Operatiunea de impartire a unei unitati individuale in mai multe unitati individuale noi se numeste subapartamentare. Aceste operatiuni se fac in baza unei documentatii cadastrale si a actului autentic, intocmite in conditiile legii.
-----------------
*) Articolele (3)-(6) ale articolului 45 (devenit prin renumerotare Ar

Date de contact
Scrieti-ne un mesaj de contact