• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Vanzarea produselor de constructii - schimbari importante

Vanzarea produselor de constructii - schimbari importante

Comercializarea produselor de constructii va fi supusa unor noi reguli stabilite printr-un proiect de act normativ, aflat cu un pas mai aproape de adoptare. Proiectul a fost in dezbatere publica in luna mai, dupa care este in pregatire pentru a fi supus aprobarii in sedinta de Guvern.

De noile prevederi trebuie sa tina cont in principal, producatorii si reprezentantii lor autorizati, importatorii, distribuitorii, proiectantii. Adica toti cei implicati in conceptia, proiectarea, avizarea, executia, receptia, utilizarea si post-utilizarea constructiilor.

Incalcarea prevederilor privind comercializarea produselor de cosntructii se va sanctiona cu amenzi de pana la 50.000 lei, dar poate ajunge si la retragerea de pe piata si interzicerea comercializarii produsului.

Noile prevederi vor fi aplicate tuturor produselor, seturilor sau sistemelor fabricate, comercializate, achizitionate, in scopul de a fi inglobate sau care sunt deja inglobate in mod permanent in constructii sau parti ale  acestora si ale caror caracteristici esentiale afecteaza performanta constructiilor.

Prin seturi sau sisteme legiuitorul numeste produsele pentru constructii introduse pe piata de un singur producator sub forma unui ansamblu de cel putin doua componente separate care trebuie asamblate pentru a fi inglobate in constructii.

Totodata, In conditiile in care INCD URBAN-INCERC nu mai este in coordonarea MDRAP, se propune preluarea Secretariatului tehnic al Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii, din componenta INCD URBAN-INCERC, in structura MDRAP.

 Ce acte trebuie sa insoteasca produsele

 Producatorul sau reprezentantul sau autorizat sau, dupa caz, importatorul care comercializeaza  un produs pentru constructii trebuie sa detina declaratia de performanta sau declaratia de conformitate a produsului, dosarul tehnic care a stat la baza emiterii  declaratiei  de  performanta sau de conformitate, instructiunile privind utilizarea produsului, fisa cu date de securitate a produsului, precum si urmatoarele documente in valabilitate:

1.     a) certificatul de constanta a performantei, certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica, raportul de incercari sau, dupa caz, evaluarile si verificarile efectuate de producator, potrivit prevederilor standardului armonizat aplicabil;

2.     b) evaluarea tehnica europeana sau, dupa caz, certificatul de constanta a performantei sau certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica;

3.     c) certificatul de conformitate sau, dupa caz, evaluarile si verificarile efectuate de producator, in functie de prevederile specificatiei tehnice nearmonizate aplicabile;

4.     d) agrementul tehnic in constructii insotit de avizul tehnic in valabilitate,

Prevederile se aplica in mod corespunzator si distribuitorului care comercializeaza un produs pentru constructii, cu exceptia dosarului tehnic.

Documentele se furnizeaza de catre producatori in format electronic sau letric, redactate in limba romana.

Producatorii pastreaza dosarul tehnic si declaratia de performanta sau de conformitate a produsului pentru constructii pentru o perioada de 10 ani de la data cand produsul a fost introdus pe piata.

 Comercializarea produselor pentru constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice armonizate

 Produsul pentru constructii care face obiectul unui standard european armonizat se comercializeaza insotit de declaratia de performanta emisa de producator.

Aceasta este emisa pe baza:

1.     a) certificatului de constanta a performantei pentru sistemul 1 si 1+);

2.     b) certificatului de conformitate a controlului productiei in fabrica pentru sistemul 2+;

3.     c) raportului de incercari pentru sistem 3;

4.     d) evaluarilor si verificarilor efectuate de producator pentru sistem 4.

Certificatul  de  constanta a performantei, certificatul de conformitate  a  controlului productiei  in  fabrica si raportul de incercari sunt elaborate de catre un organism de evaluare si verificare a  constantei performantei produselor pentru constructii. Aceste organisme sunt desemnate si notificate de autoritatea competenta la Comisia Europeana si nominalizate pe pagina specializata de internet dezvoltata si  gestionata de Comisia Europeana  la adresa http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ nando/.

Produsul pentru constructii care face obiectul unei evaluari tehnice europene care a fost emisa pentru acesta se comercializeaza insotit de declaratia de performanta intocmita de producator pe baza evaluari tehnice europene respective, certificatului de constanta a performantei, certificatului de conformitate a controlului productiei in fabrica sau a evaluarilor si verificarilor efectuate de producator, in functie de sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii prevazut de evaluarea tehnica europeana aferenta.

Evaluarea tehnica europeana se elaboreaza de catre un organism de evaluare tehnica europeana in baza unui document european de evaluare.

Organismele de evaluare tehnica europeana sunt desemnate si notificate de autoritatea competenta la Comisia Europeana si nominalizate pe pagina specializata de internet  dezvoltata  si  gestionata de Comisia Europeana la adresa  http://ec.europa.eu/growth/ tools-databases/nando/.

Pentru produsele pentru constructii pentru care producatorul a intocmit o declaratie de performanta pe baza unei specificatii tehnice armonizate se aplica marcajul CE.

 Comercializarea produselor pentru constructii care fac obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate

 Produsul pentru constructii care face obiectul unei specificatii tehnice nearmonizate se comercializeaza insotit de declaratia de conformitate intocmita de producator pe baza certificatului de conformitate, raportului de incercari sau a evaluarilor si verificarilor efectuate de producator, in functie de schema de certificare aplicabila.

Schema de certificare se stabileste prin echivalarea cu sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei prevazut pentru produsul in cauza prin Decizia Comisiei Europene referitoare la procedura de evaluare si verificare a constantei performantei aplicabila produsului respectiv.

Produsul pentru constructii pentru care nu este emisa o Decizie a Comisiei Europene se comercializeaza insotit de declaratia de conformitate emisa de producator pe baza evaluarilor si verificarilor efectuate de acesta.

Certificatul de conformitate este elaborat de catre un organism de evaluare a conformitatii produselor pentru constructii acreditat de un organism de acreditare semnatar al European Accreditation Multilateral Agreement, EA – MLA, prin incadrarea produsului pentru constructii intr-o schema de certificare.

Incercarile sau testele necesare elaborarii certificatului de conformitate se efectueaza in laboratoare acreditate conform SR ISO/CEI 17025:2005 de catre un organism de acreditare semnatar al European Accreditation Multilateral Agreement, EA – MLA sau in laboratoare autorizate de Inspectoratul de Stat in Constructii – ISC sa efectueze prestari de servicii pentru terti; laboratoarele trebuie sa fie acreditate/autorizate pentru incercarile sau testele prevazute in specificatiile tehnice nearmonizate aplicabile.

Selectarea laboratoarelor este in responsabilitatea organismelor de evaluare a conformitatii produselor pentru constructii.

Organismele de evaluare a conformitatii produselor pentru constructii recunosc rapoartele de incercari emise de laboratoare de incercari acreditate de catre un organism de acreditare semnatar al EA – MLA pentru efectuarea incercarilor respective.

Pentru produsele pentru constructii pentru care producatorul a intocmit o declaratie de conformitate pe baza unei specificatii tehnice nearmonizate nu se aplica marcajul CE.

 Comercializarea produselor pentru constructii care fac obiectul unui agrement tehnic in constructii

 Produsul pentru constructii pentru care nu exista specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice nearmonizate se comercializeaza insotit de declaratia de conformitate intocmita de producator pe baza unui agrement tehnic in constructii.

Agrementul tehnic in constructii este elaborat de catre un organism elaborator de agremente tehnice in constructii abilitat de MDRAP.

Agrementul tehnic in constructii este insotit de avizul tehnic in valabilitate emis de catre Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii.

Pentru produsele pentru constructii pentru care producatorul a intocmit o declaratie de conformitate pe baza unui agrement tehnic in constructii nu se aplica marcajul CE.

 ISC si IGSU vor supraveghea piata

 Supravegherea pietei produselor pentru constructii se asigura de Inspectoratul de Stat in Constructii, ISC, si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, IGSU, pentru produsele pentru constructii din categoria echipamentelor fixe de lupta impotriva incendiilor -echipamente fixe pentru alarma/detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului si fumului si pentru protectie la explozii.

Concomitent cu sanctionarea cu amenda a contraventiilor autoritatile de supraveghere a pietei pot dispune si alte masuri:

1.     a) retragerea de pe piata sau interzicerea utilizarii produsului sau impunerea de catre autoritatea de supraveghere a pietei de masuri privind utilizarea/repunerea la dispozitie pe piata a produsului,

2.     b) interzicerea utilizarii produsului pana la o data stabilita de catre autoritatea de supraveghere a pietei impreuna cu operatorul economic responsabil pentru comercializarea produsului, pentru eliminarea neconformitatii produselor,

3.     c) interzicerea comercializarii produsului pana la o data stabilita, de catre autoritatea de supraveghere a pietei impreuna cu operatorul economic responsabil pentru comercializarea produsului, pentru eliminarea neconformitatii,

 

Contractele de elaborare a agrementelor tehnice in constructii incheiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si avizarea acestora de catre CTPC, se vor finaliza conform legislatiei in vigoare la data incheierii acestora.

Pana pe 12 august pot fi trimise observatii la Ministerul Dezvoltarii privind acest proiect de act normativ.

 

Sursa : www.arenaconstruct.ro