• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Impozite si taxe locale

 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Impozite si taxe locale

Impozite si taxe locale

• au fost completate prevederile referitoare la depunerea declaratiilor de catre persoanele fizice care au in proprietate cladiri cu destinatie mixta sau nerezidentiala ;
• s-au adus clarificari in cazul cladirilor / terenurilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mici de o luna, obligatia   declararii si platii taxei pe cladiri / teren ii revine persoanei de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta;
• au fost exemplificate cazuri in care un contribuabil detin mai multe terenuri situate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la alte categorii de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, evidentiate in ordine descrescatoare si pentru care suprafata de cel mult 400 m 2 se determina o singura data.

D. Impozite si taxe locale

1. La punctul 17, alineatul (2), lit. c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

c) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, dupa caz, are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal pana la data de 25 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului;

d) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta are obligatia sa colecteze taxa pe cladiri de la concesionar, locatar, administrator sau utilizator, dupa caz, si sa o verse la bugetul local, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.

2. La punctul 19, exemplele de la lit. C si D se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

C. In cazul unui contract care prevede inchirierea unei cladiri aflata in proprietatea 25 unitatii administrativ-teritoriale pentru 2 ore in ziua de 27 august 2016, locatorul trebuie sa depuna la organul fiscal local o declaratie in vederea stabilirii taxei pe cladiri, insotita de o copie a contractului de inchiriere in care este mentionata valoarea cladirii, pana la data de 26 septembrie 2016, care este prima zi lucratoare urmatoare termenului de 25 septembrie 2016.

In cazul in care cladirea nu este folosita pentru activitati economice sau de agrement, nu se datoreaza taxa pe cladiri, in conformitate cu prevederile art. 456 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

In cazul in care cladirea este folosita pentru activitati economice sau de agrement, taxa se calculeaza proportional cu numarul de ore, astfel:

  • Taxa = (valoarea cladirii/365 zile) x (2h/24h) x cota taxei.

In cazul in care contractul de inchiriere priveste doar o anumita suprafata dintr-o cladire, valoarea corespunzatoare acestei suprafete se determina proportional cu cota parte pe care aceasta o reprezinta in suprafata totala a cladirii. Locatarul plateste locatorului taxa pe cladiri, pe care o varsa la bugetul local pana la data de 26 septembrie 2016, care este prima zi lucratoare urmatoare termenului de 25 septembrie 2016.

3. La punctul 23, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41 ), cu urmatorul cuprins:

 (41 ) In aplicarea prevederilor art. 456 alin. (1) lit. p), r), s), t) din Codul fiscal, in cazul cladirilor aflate in coproprietate, scutirea de impozit pe cladiri se acorda corespunzator coteiparti din dreptul de proprietate asupra cladirii.

4. Punctul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

(1) Pentru stabilirea impozitului pe cladiri conform art. 458 si art. 460 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, valoarea impozabila a cladirii este considerata a fi, dupa caz, cea care rezulta din:

a) raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat din care reiese valoarea cladirii la 31 decembrie 2015;

 b) un raport de evaluare din care reiese valoarea cladirii, care a fost inregistrata in situatiile financiare anuale pentru perioada 2013-2014.

(2) In cazul cladirilor dobandite prin construire, valoarea cladirii este cea prevazuta in procesul-verbal de receptie finala, daca au fost construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, in cazul persoanelor fizice, respectiv 3 ani anteriori anului de referinta in cazul persoanelor juridice.

5. La punctul 39, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:  (2) In vederea stabilirii impozitului pe cladiri, raportul de evaluare/reevaluare intocmit in intervalul 2013 – 2014 si inregistrat in situatiile financiare, in perioada 2013-2014, se depune in copie, la organul fiscal local, ca anexa la declaratia contribuabilului, pana la primul termen de plata din anul de referinta.

(3) Incepand cu luna iunie a anului 2016, organele fiscale locale comunica Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 15 a fiecarei luni, informatiile din rapoartele de evaluare, sau din rapoartele de reevaluare conform punctului 38 alin.(1), in vederea introducerii acestora intrun registru electronic. Registrul electronic se publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice si poate fi consultat de orice persoana interesata. Instructiunile de completare, organizare si exploatare a registrului electronic se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice .

6. Punctul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

44. In cazul unei cladiri cu destinatie mixta, aflata in proprietatea persoanelor fizice, la 27 adresa careia este inregistrat un domiciliu fiscal, unde se desfasoara o activitate economica, atunci cand suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential rezulta din documentatia cadastrala, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului aferent suprafetei folosite in scop rezidential, calculat potrivit art. 457 din Codul fiscal, cu impozitul aferent suprafetei folosite in scop nerezidential, calculat potrivit art. 458 din Codul fiscal.

7. Dupa punctul 46, se introduce un nou punct, pct. 461 cu urmatorul cuprins:

461 . (1) In aplicarea prevederilor art. 459 alin. (3) din Codul fiscal, pentru calcularea impozitului pe cladirile cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice, unde este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile nu sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza conform prevederilor art. 457.

In acest caz, proprietarul va depune declaratia prevazuta la art. 495 lit. a) din Codul fiscal, conform modelului aprobat prin Ordin comun al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 4087/2069/2015, in care va completa informatiile de la sectiunea IV si nu va completa informatiile de la Sectiunea V – VII, insotita de declaratia pe proprie raspundere a proprietarului sau a persoanei imputernicite, dupa caz, prin care se atesta faptul ca „nici una din cheltuielile cu utilitatile nu sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica .

(2) Prin sintagma  "cheltuieli cu utilitatile",  se intelege: cheltuieli comune aferente imobilului, energia electrica, gaze naturale, termoficare, apa, canalizare.

8. La punctul 66, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

66. (1) Taxa pe teren se datoreaza de persoanele fizice sau persoanele juridice, altele decat cele de drept public, care detin dreptul de inchiriere, administrare, folosinta sau concesiune, stabilit in conditiile legii. (3) In cazul in care persoanele prevazute la alin. (1) transmit ulterior dreptul de inchiriere, administrare, folosinta sau concesiune asupra terenului, taxa pe teren se datoreaza de prima persoana de drept privat care are relatia contractuala cu persoana de drept public si se calculeaza in mod similar impozitului pe teren, in conformitate cu prevederile art. 465 din Codul fiscal.

9. La punctul 67 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

d) titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, dupa caz, are obligatia sa plateasca taxa pe teren la bugetul local, lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.

10. La punctul 67 alineatul (3), literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 c) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, dupa caz, depune o declaratie la organul fiscal pana la data de 25 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului; d) persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, colecteaza taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare ori folosinta si o varsa, lunar pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.

11. Punctul 71, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) In aplicarea art. 464 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren se acorda pe baza documentelor doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atesta situatia respectiva, cu exceptia contribuabililor care sunt deja cuprinsi in baza de date a unitatii administrativ-teritoriale. (2) Diferentele de impozit/taxa pe teren se compenseaza cu obligatii datorate aceluiasi buget sau se restituie in anul fiscal in care contribuabilul depune documentele justificative sau organul fiscal local constata incadrarea in situatiile mentionate la art. 464 alin. (1).

12. Dupa punctul 73, se introduce un nou punct, pct. 731 cu urmatorul cuprins:

(731 ) In aplicarea prevederilor art. 464 alin. (1) lit. r), s), t), u) din Codul fiscal, in cazul terenurilor aflate in coproprietate, scutirea de impozit pe teren se acorda corespunzator coteiparti din dreptul de proprietate asupra terenului.

13. Punctul 83 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) In aplicarea prevederilor art. 465 alin. (2) – (5) din Codul fiscal, in cazul terenurilor, identificate distinct, situate in intravilan, la calculul impozitului/taxei pe teren se au in vedere urmatoarele: a) suprafata inregistrata in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, exprimata in hectare, se inmulteste cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de la art. 465 alin.

(2) din Codul fiscal; b) in cazul in care un contribuabil detine mai multe terenuri situate in intravilanul aceleiasi unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale, la alte categorii de folosinta decat terenuri cu constructii, suprafata de cel mult 400 m2 se determina o singura data din suprafetele acestor terenuri, evidentiate in ordine descrescatoare, strict determinata potrivit alin.

(2) al prezentului 29 punct, exprimata in hectare, care se inmulteste cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de la art. 465 alin.

(2) din Codul fiscal; prevederile se aplica in mod corespunzator si in cazul coproprietarilor, in sensul ca suprafata de 400 m2 se determina, o singura data, indiferent de numarul acestora; c) suprafetele de teren care depasesc 400 m2 , rezultate dupa aplicarea lit. b) a prezentului alineat, pe fiecare din categoriile de folosinta respective, exprimate in hectare, se inmultesc cu sumele corespunzatoare din tabelul prevazut la art. 465 alin.

(4) din Codul fiscal, iar aceste rezultate se inmultesc cu coeficientii de corectie corespunzatori prevazuti la art. 465 alin.

(5) din Codul fiscal; d) prin sintagma ”teren identificat distinct” se intelege imobilul, astfel cum este definit la art. 1 alin.

(5) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeasi adresa. (2) Ordinea descrescatoare, prevazuta la art. 465 alin. (21 ) din Codul fiscal, respecta strict urmatoarele reguli: a) rangul localitatii, incepand cu rangul I, II, III si IV, precum si V, acolo unde este cazul; b) zona in cadrul localitatii, incepand cu zona A, continuand cu zonele B, C si D, acolo unde s-au stabilit mai multe zone; c) marimea suprafetelor; d) categoriile de folosinta, in ordinea prevazuta in tabelul de la art. 465 alin.

(4) din Codul fiscal, numai in cazul in care sunt egale primele suprafete evidentiate in ordinea descrescatoare stabilita potrivit regulilor de la lit. a) si b).

(3) In cazul in care un contribuabil detine un singur imobil situat in intravilanul aceleiasi unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale, inregistrat in registrul agricol ca avand mai multe categorii de folosinta, impozitul/taxa pe teren se calculeaza dupa cum urmeaza: a) suprafata inregistrata in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, exprimata in ha, se inmulteste cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de la art. 465 alin.

(2) din Codul fiscal; b) pentru celelalte categorii de folosinta decat cea prevazuta la lit. a), suprafata de 400 m2 se determina o singura data din suprafetele acestor categorii de folosinta, evidentiate in ordine descrescatoare, strict determinata potrivit alin.

(2), exprimata in ha, care se inmulteste cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de la art. 465 alin.

(2) din Codul fiscal; c) suprafetele rezultate dupa aplicarea lit. b), pe fiecare din categoriile de folosinta respective, exprimate in hectare, se inmultesc cu sumele corespunzatoare din tabelul prevazut la art. 465 alin. (4) din Codul fiscal, iar aceste rezultate se inmultesc cu coeficientii de corectie corespunzatori prevazuti la art. 465 alin. (5) din Codul fiscal. Pentru aplicarea prezentului alineat se are in vedere exemplul de calcul III, prevazut la pct. 84 alin. (11).

(4) In cazul in care un contribuabil are obligatia de a plati impozit pe teren, dar si taxa pe teren, suprafata de 400 de m2 prevazuta la art. 465 alin. (2) din Codul fiscal, se calculeaza, separat, atat pentru terenurile care intra sub incidenta impozitului pe teren, cat si pentru terenurile care intra sub incidenta taxei pe teren.

(5) In aplicarea prevederilor art. 465 alin. (6) din Codul fiscal, veniturile/cheltuielile din arenda, precum si cele rezultate din orice transfer al dreptului de administrare/folosinta, din punct de vedere fiscal, nu se considera venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate, agricultura.

14. Punctul 84 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Exemplul de calcul I privind stabilirea impozitului pe teren amplasat in intravilan: Un contribuabil detine intr-o unitate administrativ-teritoriala: a) in localitatea de rangul III, in intravilan, in zona B, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeasi adresa, un teren in suprafata de 0,8732 ha, avand urmatoarele categorii de folosinta:

Nr. crt.

Categoria de folosinta,potrivit inregistrarilor efectuate in registrul agricol

Suprafata

-ha-

0

1

2

1

Teren cu constructii

0,0678

2

Teren arabil

0,0490

3

Pasune

0,0386

4

Faneata

0,0769

5

Livada

0,0562

6

Teren cu vegetatie forestiera

0,1312

7

Teren cu ape

0,0614

8

Drumuri

0,1319

9

Teren neproductiv

0,2602

 

b) in localitatea de rangul III, in intravilan, in zona A, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeasi adresa, un teren in suprafata de 0,0202 ha, avand categoria de folosinta: teren neproductiv; c) in localitatea de rangul V, in intravilan, in zona A, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeasi adresa, un teren in suprafata de 0,2578 ha, avand urmatoarele categorii de folosinta:a

Nr. Crt.

Categoria de folosinta, potrivit inregistrarilor efectuate in registrul agricol

Suprafata

 - ha -

0

1

2

1

Teren cu constructii

0,0483

2

Pasune

0,0576

3

 Drumuri

0,1519

 

(2) Prin hotararea consiliului local:

a) pentru localitatea de rangul III, zona A, in limitele prevazute la art. 465 alin. (2), respectiv intre 5.236 lei/ha si 13.090 lei/ha, nivelul impozitului pe teren se stabileste la 10.009 32 lei/ha asupra caruia se aplica, potrivit prevederilor art. 489 alin. (2), o cota aditionala de 48%, rezultand un nivel de 14.813 lei/ha;

b) pentru localitatea de rangul III, zona B, in limitele prevazute la art. 465 alin. (2), respectiv intre 3.558 lei/ha si 8.894 lei/ha, nivelul impozitului pe teren se stabileste la 7.773 lei/ha asupra caruia se aplica, potrivit prevederilor art. 489 alin. (2), o cota aditionala de 48%, rezultand un nivel de 11.504 lei/ha;

c) pentru localitatea de rangul V, zona A, in limitele prevazute la art. 465 alin. (2), respectiv intre 569 lei/ha si 1.442 lei/ha, nivelul impozitului pe teren se stabileste la 1.319 lei/ha asupra caruia se aplica, potrivit prevederilor art. 489 alin. (2), o cota aditionala de 26%, rezultand un nivel de 1.662 lei/ha;

d) pentru localitatea de rangul V, zona D, in limitele prevazute la art. 465 alin. (2), respectiv intre 142 lei/ha si 356 lei/ha, nivelul impozitului pe teren se stabileste la 300 lei/ha asupra caruia se aplica, potrivit prevederilor art. 489 alin. (2), o cota aditionala de 30%, rezultand un nivel de 390 lei/ha.

(3) Prin hotararea consiliului local:

a) pentru localitatea de rangul III, zona A, potrivit prevederilor art. 465 alin. (3)-(5) coroborate cu cele ale prevederilor art. 489 alin. (2), nivelurile impozitului pe teren se stabilesc dupa cum urmeaza:

Nr.crt.

Categoria de folosinta

Suma potrivit zonei A

Coeficientul de corectie corespunzator rangului III

IMPOZITUL PE TEREN (col. 2 x col. 3)

IMPOZITUL PE TEREN asupra caruia se aplica o cota aditionala de 48% (col. 4 x 48%) - lei/ha -

0

1

2

3

4

5

1

Teren arabil

24

3

84

128

2

Pasune

21

 

63

124

3

Fanete

21

 

63

93

4

Vie

46

 

138

93

5

Livada

53

 

159

204

6

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

28

 

84

235

7

Teren cu ape

15

 

45

124

8

Drumuri si cai ferate

0

 

0

0

9

Drumuri si cai ferate

0

 

0

0

(4) Potrivit prevederilor art. 465 alin. (2) si (21 ) din Codul fiscal si pct. 83 alin. (1) lit.

a) si b) din prezentul titlu, determinam: a) impozitul pe terenurile amplasate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, astfel:

i. pentru suprafata de 0,0678 ha, prevazuta la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (1) lit. a) al prezentului punct, din localitatea de rangul III, zona B, respectiv: 0,0678 ha x 11.504 lei/ha = 780 lei;

ii. pentru suprafata de 0,0483 ha, prevazuta la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (1) lit. c) al prezentului punct, din localitatea de rangul V, zona A, respectiv: 0,0483 ha x 1.662 lei/ha = 80 lei;

iii. pentru suprafata de 0,0778 ha, prevazuta la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (1) lit. d) al prezentului punct, din localitatea de rangul V, zona D, respectiv: 0,0778 ha x 390 lei/ha = 30 lei;

b) impozitul pe terenurile amplasate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, in limita a 400 de m2 , calculati o singura data se determina de la categoria de folosinta teren neproductiv, deoarece aplicand regulile de la alin. (2), avem o suprafata de teren in zona A, si cum nu ajungem la suprafata de 400 m2 , continuand aplicarea regulilor completam diferenta de la suprafata cea mai mare a categoriei de teren, alta decat cea de teren cu constructii din zona B, respectiv tot teren neproductiv, astfel:

 i. pentru suprafata de 0,0202 ha, prevazuta la alin. (1) lit. b) al prezentului punct, din localitatea de rangul III, zona A, respectiv: 0,0202 ha x 14.813 lei/ha = 299 lei;

a) pentru cele amplasate in localitatea de rangul III, in intravilan, in zona B

ii. suprafata de 0,0198 ha, ca diferenta pana la concurenta a 0,0400 ha, din cea de 0,2602 ha din localitatea de rangul III, zona B, prevazuta la nr. crt. 9 din tabelul de la alin. (1) lit. a) al prezentului punct, fiind suprafata cea mai mare, alta decat cea de terenuri cu constructii, dupa aplicarea regulilor prevazute la pct. 83 alin. (2), respectiv: 0,0198 ha x 11.504 lei/ha = 228 lei.

Nr.crt

Categoria de folosinta, potrivit inregistrarilor efectuate in registrul agricol la alte categorii de folosinta decat curti constructii

Suprafata

IMPOZITUL PE

IMPOZITUL

0

1

2

3

4

1

Teren cu constructii

0,0678

Vezi alin. (4) lit. a)

Subpunct. i.

2

Teren arabil

0,0490

93

4,5570

3

Pasune

0,0386

84

3,2424

4

Faneata

0,0769

84

6,4596

5

Livada

0,0562

204

11,4648

6

Teren cu vegetatie forestiera

0,1312

93

12,2016

7

Teren cu ape

0,1319

57

3,4998

8

Drumuri

0,0614

0

0

9

Teren neproductiv

0,2602- 0,0198=0,2404

0

0

 

TOTAL rand 2 + … + 9 din coloana

4  rotunjit la 41 lei

 

41,4252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Potrivit prevederilor art. 465 alin. (3) – (5) din Codul fiscal, determinam impozitul pe teren, pentru celelalte suprafete, altele decat cele de la alin. (4), astfel:

 

(6) Contribuabilul prevazut la alin. (1) datoreaza urmatorul impozit pe teren:

Nr.crt

Impozitul pe teren datorat, potrivit prevederilor alin. (4) si (5)

IMPOZITUL PE TEREN DATORAT – TOTAL (lei)

0

1

2

1

alin. (4) lit. a) subpct. i.

780

2

alin. (4) lit. a) subpct. ii.

80

3

alin. (4) lit. a) subpct. iii.

30

4

alin. (4) lit. b) subpct. i.

299

5

alin. (4) lit. b) subpct. ii.

228

6

alin. (5) lit. a)

41

7

alin. (5) lit. b)

2

8

alin. (5) lit. c)

23

 

IMPOZITUL PE TEREN DATORAT - TOTAL

1483 LEI

 

(7) Exemplu de calcul II privind stabilirea impozitului pe teren amplasat in intravilan: 38 Un contribuabil detine in unitatea administrativ-teritoriala de rangul III, in intravilan, la nivelul careia s-au stabilit nivelurile impozitului pe teren potrivit prevederilor alin. (2) lit. a) si b) si alin. (3) lit. a) si b) ale prezentului punct:

a) in zona A, potrivit nomenclaturii stradale, la aceeasi adresa, un teren in suprafata de 0,0650 ha, avand urmatoarele categorii de folosinta:

Nr.crt.

Categoria de folosinta, potrivit inregistrarilor efectuate in registrul agricol

Suprafata

 - ha -

1

1

2

2

Teren cu constructii

0,0350

3

Teren arabil

0,0300

 

(8) Potrivit prevederilor art. 465 alin. (2) si (21 ) din Codul fiscal si pct. 83 alin. (1) lit. a) si 39 b) din prezentul titlu, determinam:

a) impozitul pe terenurile amplasate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, astfel:

i. pentru suprafata de 0,0350 ha, prevazuta la nr. crt. 1 din tabelul de la alin. (7) lit. a) al prezentului punct, din zona A, respectiv: 0,0350 ha x 14.813 lei/ha = 518 lei; b) impozitul pe terenurile amplasate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, in limita a 400 de m2 , calculati o singura data, astfel: i. pentru suprafata de 0,0300 ha, prevazuta la nr. crt. 2 din tabelul de la alin. (7) lit. a) al prezentului punct, din zona A, respectiv: 0,0300 ha x 14.813 lei/ha = 444 lei;

ii. suprafata de 0,0100 ha, ca diferenta pana la concurenta a 0,0400 ha, din cea de 0,1900 ha, din zona B, prevazuta la nr. crt. 3 din tabelul de la alin. (7) lit. b) al prezentului punct, fiind suprafata cea mai mare, alta decat cea de terenuri cu constructii, dupa aplicarea regulilor prevazute la pct. 83 alin. (2), respectiv: 0,0100 ha x 11.504 lei/ha = 115 lei.

15. La punctul 85, litera A se modifica si va avea urmatorul cuprins:

A. O unitate administrativ-teritoriala (UAT) detine in proprietate un teren pe care il da in administrare unei persoane de drept public (A), care il inchiriaza ulterior unei persoane de drept privat (B),care la randul ei il inchiriaza unei/unor terte persoane (C).

16. La punctul 85, dupa lit. D se introduce o noua litera, lit. E care va avea urmatorul cuprins:

 O unitate administrativ-teritoriala inchiriaza un teren in suprafata de 100 mp, situat in intravilan zona A, rangul 0 si inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, unei terte persoane pentru o perioada de 2 ore/zi timp de 3 saptamani. Prin hotararea consiliului local, in baza prevederilor art. 465 alin. (2) din Codul fiscal, nivelul impozitului pe teren se stabileste la 9.500lei/ha. Conform pct. 67 alin. (3) taxa pe teren se calculeaza astfel: Taxa= (0,0100ha x 9.500 lei/ha / 365 zile) x (7 zile x 3 saptamani) x ( 2h /24 h )= 26,02 x 21 x 0,083 = 45 lei

17. La punctul 92, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu urmatorul cuprins:

(4) In cazul contractelor de concesiune, inchiriere, dare in administrare sau in folosinta ce se refera la perioade mai mici de o luna, la declaratia privind taxa pe teren se anexeaza o situatie centralizatoare si copiile contractelor de concesiune, inchiriere, dare in administrare sau in folosinta din care reiese suprafata si categoria de folosinta a terenului.

18. La punctul 101 alineatele (2), (3), (4), (7), (8), (9) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Orice proprietar, persoana fizica sau persoana juridica, de mijloc de transport care face obiectul inmatricularii/inregistrarii in Romania si care instraineaza/dobandeste mijlocul de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, are obligatia inregistrarii actului de instrainare-dobandire in registrul prevazut la alin. (1). Documentele translative ale dreptului de proprietate a mijloacelor de transport incheiate anterior datei de 31 ianuarie 2016 se utilizeaza si dupa aceasta data in relatia cu 43 autoritatile/institutiile/serviciile publice centrale sau locale, dupa caz.

 (3) Actul de instrainare-dobandire a mijlocului de transport se semneaza, olograf, atat de persoana fizica sau de reprezentantul persoanei juridice, dupa caz, ce instraineaza, cat si de persoana fizica sau de reprezentantul persoanei juridice, dupa caz, care dobandeste proprietatea. In cazul in care ambele parti au domiciliul fiscal in Romania, persoana care instraineaza prezinta actul de instrainare-dobandire a mijlocului de transport, in original, precum si 4 fotocopii ale acestuia, cu mentiunea „Conform cu originalul”, sub semnatura ambelor parti, mentionand, lizibil si olograf, identitatea fiecarei persoane semnatare, pe fiecare din acestea inscriindu-se numarul de inregistrare din registrul prevazut la alin. (1) de catre organul fiscal de la domiciliul fiscal al persoanei care instraineaza. Structura minimala a informatiilor cuprinse in actul de instrainare-dobandire se stabileste prin formular tipizat. Cele 5 exemplare sunt utilizate, dupa cum urmeaza:

 a) exemplarul original ramane la persoana care dobandeste;

b) un exemplar ramane in arhiva organului fiscal local la care este luata in evidenta fiscala persoana care instraineaza;

c) un exemplar ramane la persoana care instraineaza proprietatea;

d) un exemplar se depune la organul competent privind inmatricularea/inregistrarea/ radierea mijloacelor de transport;

e) un exemplar se depune la organul fiscal local unde isi are domiciliul fiscal persoana care dobandeste proprietatea.

(4) In cazul unui mijloc de transport instrainat de catre o persoana fizica cu domiciliul fiscal in Romania, unei persoane fizice sau unei persoane juridice, dupa caz, care nu are domiciliul fiscal in Romania, persoana care instraineaza prezinta actul de instrainare-dobandire a mijlocului de transport, in original, precum si 3 fotocopii ale acestuia, cu mentiunea "Conform cu originalul", sub semnatura ambelor parti, mentionand, lizibil si olograf, identitatea fiecarei persoane semnatare, pe fiecare din acestea inscriindu-se numarul de inregistrare din registrul prevazut la alin. (1) de catre organul fiscal de la domiciliul fiscal al persoanei care instraineaza. Cele 4 exemplare sunt utilizate, dupa cum urmeaza:

 a) exemplarul original ramane la persoana care dobandeste;

 b) un exemplar ramane in arhiva organului fiscal local la care este luata in evidenta fiscala persoana care instraineaza;

c) un exemplar ramane la persoana care instraineaza proprietatea;

d) un exemplar se depune la organul competent privind inmatricularea/ inregistrarea/radierea mijloacelor de transport.

 (7) Pe baza actului de instrainare-dobandire organul fiscal local unde se afla inregistrat mijlocul de transport instrainat, scoate din evidentele fiscale mijlocul de transport respectiv.                     

In cazul dobandirii unui mijloc de transport pe baza de factura emisa de un operator economic din Romania sau din alt stat, precum si in cazul dobandirii unui mijloc de transport din alt stat decat Romania pe baza altor documente emise din statul de provenienta, proprietarii dobanditori declara la organul fiscal local de domiciliu mijloacele de transport anexand copii ale documentelor certificate „Conform cu originalul”, precum si cu mentiunea „Documentele anexate sunt corecte si complete, conforme cu realitatea, sub semnatura contribuabilului, iar in cazul documentelor completate in alta limba decat romana si copii ale documentelor traduse in limba romana de catre un traducator autorizat. Factura este actul de instrainare-dobandire, iar prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

(8) Organul competent cu inmatricularea/inregistrarea/radierea mijloacelor de transport, transmite, anual, in format electronic, organului fiscal local o situatie centralizatoare a radierilor/inmatricularilor/inregistrarilor mijloacelor de transport din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala. Periodicitatea comunicarii informatiilor poate fi lunara, conform intelegerii partilor. Organele fiscale locale transmit, in conditii de reciprocitate, informatiile inregistrate in evidenta proprie, in luna precedenta:

a) conform intelegerii partilor, catre organele competente cu inmatricularea/inregistrarea/radierea mijloacelor de transport;

b) catre organele fiscale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul contribuabilii dobanditori de mijloace de transport sau in care si-au schimbat domiciliul sau resedinta contribuabilii proprietari de mijloace de transport.

(9) Pentru realizarea schimbului de informatii dintre organele fiscale locale si organele competente cu inmatricularea/radierea mijloacelor de transport se pot incheia protocoale pentru a optimiza si eficientiza schimbul de informatii. Schimbul de informatii este reciproc. Schimbul de informatii se face utilizand orice canale de comunicare, inclusiv accesul online in bazele de date, in functie de capacitatea tehnica a partilor, cu asigurarea securitatii accesului si informatiilor, precum si cu asigurarea integritatii informatiilor. Protocoalele incheiate pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice se mentin, se modifica sau se 45 completeaza, dupa caz.

(10) Registrul, formularul tipizat privind instrainarea-dobandirea mijloacelor de transport si protocolul-cadru pentru realizarea schimbului de informatii dintre organele fiscale locale si organele competente privind inmatricularea/inregistrarea/radierea mijloacelor de transport, respectiv instructiunile de aplicare, se aproba prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului finantelor publice si al ministrului afacerilor interne.

19. Dupa punctul 102, se introduce un nou punct, pct. 1021 cu urmatorul cuprins:

 (1021 ) In aplicarea prevederilor art. 469 alin. (1) lit. a) - d) din Codul fiscal, in cazul mijloacelor de transport aflate in coproprietate, scutirea de impozit pe mijloacele de transport se acorda se acorda corespunzator cotei-parti din dreptul de proprietate asupra respectivului mijloc de transport.

20. Punctul 123 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „123. La instrainarea unui mijloc de transport in cursul anului, proprietarul acestuia, potrivit art. 10 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere, in vederea comercializarii, inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 230/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, transmite dobanditorului cartea de identitate a vehiculului, urmand ca apoi cumparatorul sa declare mijlocul de transport la organul fiscal local pe raza caruia are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, in termen de 30 de zile de la data actului de dobandire si sa inmatriculeze/inregistreze pe numele sau mijlocul de transport la autoritatile competente. Actul de instrainare-dobandire se inregistreaza in Registrul prevazut la pct. 101.

21. La punctul 124, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat (2), alin. (2), cu urmatorul cuprins:

(2) Pentru mijloacele de transport dobandite de catre contribuabili pana la 31 decembrie a anului curent, care au fost inmatriculate/inregistrate in Romania anterior dobandirii, contribuabilii dobanditori datoreaza impozitul pe mijloacele de transport incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator anului curent, chiar daca nu l-au inmatriculat/inregistrat pe numele lor, dupa data de 31 decembrie.

22. La punctul 139, alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins :

(1) In sensul aplicarii art. 474 alin (1) - (4) din Codul fiscal, taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism se fac venit la bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, unde este amplasat terenul, cu exceptia certificatului de urbanism la nivelul consiliului judetean, caz in care un procent de 50% se constituie venit la bugetul local al judetului. La nivelul municipiului Bucuresti, taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism se fac venit la bugetul local al sectoarelor acestuia.

23. La punctul 161, lit. b) se modifica si va avea urmatorul cuprins :

b) In vederea asigurarii resurselor financiare pentru promovarea turistica, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot institui taxe speciale, cum ar fi: pentru cazarea turistilor in structuri de cazare, de agrement, stabilite prin hotararea autoritatii deliberative respective.

24. La punctul 171, alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins :

(1) In aplicarea art. 495 din Codul fiscal, pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016 se stabilesc urmatoarele:

a) persoanele fizice care au in proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu destinatie mixta au obligatia sa depuna declaratii pana la 31 martie 2016. Depun declaratii si persoanele fizice care au in proprietate cladiri cu destinatie mixta la adresa carora nu se desfasoara nicio activitate economica;

b) declaratiile depuse de persoanele mentionate la lit. a) vor fi insotite, dupa caz, de:

(i) raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat, in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, care reflecta valoarea cladirii ulterioara datei de 1 ianuarie 2011;

(ii) procesul-verbal de receptie finala, din care reiese valoarea cladirii, in cazul unei cladiri finalizate in ultimii 5 ani;

(iii) actul de dobandire a dreptului de proprietate asupra unei cladiri, in ultimii 5 ani, din care reiese valoarea cladirii; in cazul in care valoarea cladirii nu se evidentiaza distinct, impozitul pe cladiri se va stabili la valoarea totala din actul respectiv; 47

c) nu se depun documentele prevazute la lit. b) in cazul cladirilor cu destinatie mixta:

(i) daca la adresa cladirii nu se desfasoara nicio activitate economica;

(ii) daca la adresa cladirii se desfasoara activitate economica, suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct si cheltuielile cu utilitatile nu sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica;

(iii) nu se depun documente justificative, in cazul in care la adresa cladirii nu se desfasoara activitate economica sau cand cheltuielile cu utilitatile nu sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitate economica.

d) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri cu destinatie nerezidentiala si care nu depun niciunul dintre documentele mentionate la lit. b), cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la art. 458 alin. (4) din Codul fiscal;

e) persoanele juridice care detin in proprietate cladiri au obligatia sa depuna declaratii, pana la 31 martie 2016, in care se mentioneaza destinatia cladirii, la care anexeaza, dupa caz:

(i) raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat, in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, care reflecta valoarea cladirii la data de 31 decembrie 2015 sau rapoartele de reevaluare intocmite, conform legii, in intervalul 2013 - 2014;

(ii) procesul-verbal de receptie finala, din care reiese valoarea cladirii, in cazul unei cladiri finalizate in ultimii 3 ani;

(iii) actul de dobandire a dreptului de proprietate asupra unei cladiri, in ultimii 3 ani, din care reiese valoarea cladirii; in cazul in care valoarea cladirii nu se evidentiaza distinct, impozitul pe cladiri se va stabili la valoarea totala din actul respectiv;

f) in cazul in care persoanele juridice nu depun declaratia mentionata la lit. e), cladirile vor fi considerate ca avand destinatie nerezidentiala, iar valoarea impozabila a acestora va fi ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal, la care se aplica cota impozitului prevazuta la art. 460 alin. (2) sau (8), dupa caz.

Art. II - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari a Guvernului se abroga Hotararea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 21octombrie 1992.