• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Noi reguli pentru atestare AUDITORI ENERGETICI

Noi reguli pentru atestare AUDITORI ENERGETICI

Atestarea auditorilor energetici pentru cladiri va fi facuta dupa noi reguli. Ministrul Dezvoltarii a aprobat modificarea regulamentului privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri.

Potrivit noului regulament Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila “URBAN-INCERC” nu mai asigura functionarea secretariatului tehnic al comisiilor de atestare a auditorilor energetici pentru cladiri.

Institutul va restitui, la cerere, tariful pentru examinarea candidatilor care nu au fost programati la examenul de atestare, precum si a celor care au absentat motivat la examenul de atestare la care au fost programati.

De asemenea, nu mai este valabila prevederea din vechiul regulament potrivit caruia pregatirea solicitantilor era dovedita cu certificat de absolvire a unui curs de specialitate in domeniul performantei energetice a cladirilor si a instalatiilor aferente acestora, cu o durata de minimum 80 de ore, finalizat cu proiect corespunzator gradului profesional.

In noul regulament specialistii, absolventi ai cursurilor de master/studii aprofundate cu o durata de minimum doua semestre in domeniul eficientei energetice a cladirilor/confort si eficienta in cladiri/performanta energetica a cladirilor/tehnica auditului energetic pentru cladiri/energie, confort si dezvoltare durabila sau care detin titlul stiintific de doctor in inginerie civila/mecanica/arhitectura/inginerie energetica – specializarea termoenergetica, dovedesc pregatirea specifica cu diploma de absolvire, insotita de foaia matricola/suplimentul de diploma.

Cursurile de specialitate cuprind minimum doua module, finalizate cu examen – proba scrisa si, respectiv, interviu pentru prezentarea si sustinerea proiectului elaborat in cadrul cursului de specialitate.

Comisia de examinare pentru atestarea specialistilor ca auditori energetici pentru cladiri se constituie din 7 membri atestati auditori energetici pentru cladiri, grad profesional I, specialitatea constructii si instalatii, astfel:

1.     a) 2 membri din cadrul autoritatii competente;

2.     b) 5 membri selectati dintre propunerile transmise, la solicitarea scrisa a autoritatii competente, de catre institutii de invatamant superior de profil arhitectura/constructii/instalatii pentru constructii acreditate si asociatii profesionale reprezentative in domeniu.

(2) Comisia de examinare se organizeaza si functioneaza la sediul autoritatii competente.

(3) Comisia de examinare isi desfasoara activitatea cu minimum 2/3 din membrii sai, in care se regaseste cel putin un membru din cadrul autoritatii competente, si ia decizii cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Membrii comisiei de examinare, precum si membrii comisiei pentru analiza si solutionarea contestatiilor isi desfasoara activitatea pe baza de contract de voluntariat, incheiat cu autoritatea competenta.

Componenta nominala a comisiei de examinare, desemnarea presedintelui si a secretarului acesteia se aproba si se modifica, ori de cate ori este necesar, prin ordin al ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Examenul de atestare se organizeaza de catre autoritatea competenta de regula semestrial, in ultima luna a semestrului si, dupa caz, trimestrial, in ultima decada a trimestrului.

Procedura de examinare a candidatilor este unitara, se desfasoara in limba romana, intr-o singura etapa – proba scrisa, si consta in rezolvarea unui chestionar cu 20 de subiecte de tip grila din bibliografia specifica, in scopul evaluarii cunostintelor referitoare la evaluarea performantei energetice a cladirilor.

Fiecare subiect din chestionar este cotat cu un punct. Timpul alocat probei scrise este de 120 de minute, iar conditia de promovare a examenului de atestare este obtinerea a minimum 16 puncte.

Certificatul de atestare, aprobat de catre conducerea autoritatii competente, stampilat, cu timbrul sec si sigiliul de securizare aplicate, insotit de legitimatia aferenta si de adeverinta privind formatul stampilei, se elibereaza de catre compartimentul de specialitate in termen de pana la 60 de zile de la data promovarii examenului de atestare si poate fi ridicat de titular, sub semnatura, sau de catre reprezentantul legal al acestuia, cu imputernicire speciala notariala.

Auditorul energetic pentru cladiri atestat va achizitiona stampila pe care vor fi inscrise datele si informatiile corespunzatoare gradului profesional si specialitatii inscrise in certificatul de atestare.

Eliberarea certificatului de atestare si a legitimatiei se inscrie in registrul unic de eliberari care se gestioneaza de catre compartimentul de specialitate din cadrul autoritatii competente.

Pentru actualizarea bazei de date cu persoanele fizice atestate, acestea au obligatia de a informa in scris autoritatea competenta asupra oricarei modificari a datelor personale inscrise in cererea pentru atestare.

Cheltuielile curente si cheltuielile de capital necesare desfasurarii activitatilor specifice de atestare a auditorilor energetici pentru cladiri se efectueaza din veniturile proprii ale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice .

 

In vederea exercitarii dreptului de practica, auditorii energetici pentru cladiri, atestati pana la data intrarii in vigoare a reglementarii tehnice “Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri”, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.237/2010, respectiv pana la data de 13 octombrie 2010, pentru gradul profesional I, respectiv II, numai pentru specialitatea constructii sau instalatii, pot solicita, in termen de pana la trei ani de la intrarea in vigoare a noului ordin, inscrierea la examenul de atestare in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data inregistrarii cererii la autoritatea competenta.

Dupa expirarea termenului prevazut mai sus, legitimatiile auditorilor energetici pentru cladiri atestati pentru gradul profesional I, respectiv II, numai pentru specialitatea constructii sau instalatii, isi pierd valabilitatea, iar incetarea dreptului de practica al acestora se consemneaza pe pagina web a autoritatii competente si se aduce la cunostinta autoritatii de control.

Legitimatiile emise pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, care confera dreptul de practica al auditorilor energetici pentru cladiri atestati, raman in valabilitate pana la data expirarii acestora, iar prelungirea dreptului de practica dupa data-limita se realizeaza in conformitate cu prevederile reglementarii tehnice “Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri”, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.237/2010, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezentul ordin.

 
Sursa : www.arenaconstruct.ro