• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Imobiliare- Consolidare

Imobiliare- Consolidare

Recent, a fost promulgata noua lege care modific─â OG nr. 20/1994 privind reducerea riscului seismic la constructiile existente.

Aceasta interzice desfasurarea de activitati care implica aglomerari de persoane in cladirile incadrate in clasa I de risc seismic. In acest sens, proprietarii cladirilor vor trebui sa intocmeasca expertize tehnice care sa confirme ca respectivele imobile sunt sigure. In absenta expertizei sau daca in urma expertizei rezulta ca imobilele sunt nesigure, nu se mai elibereaza autorizatii de functionare pentru spatiile respective pana la remedierea neconformitatilor.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege astfel

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 806 din 19 decembrie 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins: „(5^1) Cheltuielile aferente lucrarilor de interventie pentru imbunatatirea terenului de fundare la constructii cu destinatia de locuinta prevazute la art. 7 alin. (1), amplasate pe terenuri care prin natura lor prezinta tasari diferentiate sau deformatii remanente, produse de actiunea cutremurelor sau de alte cauze, ori care sunt sensibile la umezire si care produc efecte manifestate sau potentiale asupra elementelor structurii si fundatiilor, se evidentiaza distinct in devizul general si nu fac obiectul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c).”

2. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a) si b), autoritatile administratiei publice locale pot hotari, in conditiile legii, finantarea de la bugetele locale, in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie, pentru expertizarea tehnica, proiectarea si executia lucrarilor de interventie in cazul locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice.”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, VALERIU-STEFAN ZGONEA
PRESEDINTELE SENATULUI, CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU