• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

Certificatul Energetic - act obligatoriu la vanzarea si inchirierea imobilelor.

Certificatul Energetic - act obligatoriu la vanzarea si inchirierea imobilelor.

Conform Legii nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283, din 20 mai 2013, certificatul energetic este obligatoriu conform art.13 :  “pentru cladirile sau unitatile de cladire care se vand sau se inchiriaza, investitorul/proprietarul/administratorul este obligat sa puna la dispozitia potentialului cumparator sau chirias, dupa caz, anterior perfectarii contractului, o copie de pe certificat, astfel incat acesta sa ia cunostinta despre performanta energetica a cladirii / unitatii de cladire pe care urmeaza sa o cumpere / inchirieze, dupa caz.”

Conf art. 1. din legea mai sus amintita “(1) Scopul prezentei legi este promovarea masurilor pentru cresterea performantei energetice a cladirilor, tinandu-se cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de confort interior, de nivel optim, din punct de vedere al costurilor, al cerintelor de performanta energetica, precum si pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor.

(2) Cresterea performantei energetice a cladirilor prin proiectarea noilor cladiri cu consumuri reduse de energie si prin reabilitarea termica a cladirilor existente, precum si informarea corecta a proprietarilor / administratorilor cladirilor prin certificatul de performanta energetica, reprezinta actiuni de interes public major si general in contextul economisirii energiei in cladiri, al imbunatatirii cadrului urban construit si al protectiei mediului.”

De asemenea contractele de vanzare-cumparare care sunt incheiate fara respectarea art. 13 alin. 1 ( incheiate fara  atasarea certificatul energetic in original), sunt supuse nulitatii relative, potrivit prevederilor Codului civil.

Pentru cladirile noi construite, investitorul / proprietarul/administratorul are obligatia sa realizeze  certificatul energetic, iar la receptionarea lucrarii trebuie prezentat in original, de catre acesta,  comisiei intrunite in vederea intocmirii Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor, urmand ca acesta sa fie anexat, in copie,  constituind parte componenta a cartii tehnice a constructiei.

Procesul Verbal de receptie la terminarea lucrarilor  neinsotit de copia de pe certificat este nul de drept.

Totusi prin exceptie Certificatul energetic nu este obligatoriu in cazul  cand cladirea care se instraineaza inainte de  efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, dar investitorul/proprietarul/administratorul pune la dispozitia cumparatorului date/informatii in vederea evaluarii performantei energetice a cladirii/unitatii de cladire, cuprinse in documentatia tehnica a acesteia, urmand ca la receptia la terminarea lucrarilor noul proprietar sa efectueze acest certificat energetic.

Certificatul  de performanta energetica  reprezinta documentul intocmit pentru  calculul performantei energetice a cladirilor, respectiv  stabilirea performantei energetice a unei cladiri sau a unei unitati de cladire. Acesta contine date despre consumurile de energie a cladiri, precum si  recomandari de reducere a acestora.

 Elaborarea certificatului energetic  se face in functie de urmatoarele caracteristici:

- orientarea cardinala a imobilului;

- tipul instalatiei de ventilare si climatizare ,daca exista;

- tipul sursei de alimentare cu caldura precum si combustibilul utilizat;

- destinatia imobilului (de birouri, de locuit, de comert, etc);

- existenta surselor regenerabile: panouri solare, termice sau fotovoltaice,  

- schimbatoare de caldura sol-aer; etc...;

- izolatia termica exterioara  a cladirii, pardoselii, etc;

-performanta termica a tamplariei exterioare;

-tipul sistemului de iluminat existent in imobil.

Conform art.5 din legea nr. 159/2013  “Performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire este exprimata, in principal, prin urmatorii indicatori de performanta:

a) clasa energetica;

b) consumul total specific de energie;

c) indicele de emisii echivalent CO2.”

Pentru care cladiri va trebui intocmit un certificat de performanta energetica:

Prin lege sunt specificate imobilele pentru care trebuie realizate certificatele energetice (exista si unele exceptii):

Certificatul  de performanta energetica se intocmeste pentru urmatoarele imobile:

- case, vile, blocuri;

- cladiri de birouri;

- scoli, licee, gradinite;

- cladiri medicale;

- pensiuni, hoteluri sau restaurante;

- sali de sport sau fitness;

- magazine;

Valabilitatea certificatului energetic este de 10 ani de la data eliberarii inscrisa in certificate. Exceptie fac imobilele care  se renoveaza integral, inclusiv din punct de vedere termic  si care modifica costurile energetice ale acesteia.

Certificatele energetice se realizeaza de catre persoane autorizate conf. art. alin 23 “auditor energetic pentru cladiri - persoana fizica atestata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, care are dreptul sa realizeze auditul energetic pentru cladiri/unitati de cladire si sa intocmeasca certificatul de performanta energetica si raportul de audit energetic. Auditorul energetic pentru cladiri este specialistul care isi desfasoara activitatea ca persoana fizica autorizata sau ca angajat al unor persoane juridice, conform prevederilor legale in vigoare;

si art. alin.24 ”expert tehnic atestat - persoana fizica atestata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, pentru specialitatea instalatii de incalzire-climatizare, in conformitate cu reglementarea tehnica, indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Expertul tehnic atestat este specialistul care are dreptul sa realizeze inspectii, din punct de vedere energetic, ale sistemelor de incalzire si/sau de climatizare si sa intocmeasca rapoarte de inspectie pentru acestea. Expertul tehnic atestat isi desfasoara activitatea ca persoana fizica autorizata sau ca angajat al unor persoane juridice, conform prevederilor legale in vigoare;

Conform Legii nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Inspectoratul de Stat in Constructii (I.S.C.) exercita controlul statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale privind performanta energetica a cladirilor si inspectia sistemelor de incalzire/climatizare. De asemenea Inspectoratul de Stat in Constructii are artibutii in Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 203 .  Astfel  sanctiunile contraventionale prevazute de acest act normative sunt:

“a) nerespectarea obligatiei auditorului energetic pentru cladiri si a expertului tehnic atestat de a inscrie in registrul propriu de evidenta a activitatii documentele prevazute la art. 191alin. (1). Amenda contraventionala este de la 500 lei la 1000 lei.

b) nerespectarea obligatiei auditorului energetic pentru cladiri si a expertului tehnic atestat de a transmite, in format electronic, la termenul stabilit prin lege, continutul documentelor prevazute la art. 191 alin. (2) sau transmiterea incompleta a acestora; Amenda contraventionala este de la 250 lei la 500 lei

c) nerespectarea obligatiei de afisare a certificatului de catre proprietarii/administratorii cladirilor prevazute la art. 14; Amenda contraventionala este de la 500 lei la 1000 lei

d) neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. la controlul anterior; Amenda contraventionala este de la 500 lei la 1000 lei;

e) intocmirea si eliberarea de certificate si/sau rapoarte de audit energetic, precum si rapoarte de inspectie, pentru care auditorul energetic pentru cladiri si, respectiv, expertul tehnic atestat, nu au competente de elaborare, semnare si stampilare, conform prevederilor legale in vigoare.” Amenda contraventionala de la 5000 lei la 10000 lei.

 Mentionam ca contraventiilor prevazute de acest act normativ le sunt  aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completariile ulterioare.

Compania noastra ImobiliareMag efectueaza certificate de performanta energetica a cladirilor, precum si audituri energetice ale acestora, cu personal specializat avand o experienta de peste 20 de ani in domeniul contructiilor.