• 0785.224.432 - CERTIFICATE ENERGETICE

BNR condiţii de creditare mai riguroase

BNR  condiţii de  creditare   mai riguroase

BNR a aprobat un proiectul de regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare vizează detalierea cerințelor regulamentare referitoare la evaluarea bonității și reglementarea principiilor de elaborare a politicilor de remunerare a personalului creditorului implicat în evaluarea bonității solicitantului de credit pentru bunuri imobile rezidențiale în scopul transpunerii în legislația națională a prevederilor relevante din Directiva 2014/17/UE privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 și Ghidul EBA/GL/2015/11 privind evaluarea bonității. De asemenea, proiectul urmăreşte crearea unui regim similar celui impus creditelor imobiliare rezidenţiale și pentru creditele de consum (competențe derivate din Directiva 2008/48/CE privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului, transpuse în prezent în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările și completările ulterioare).

Cerinţele nou introduse în cadrul de reglementare au caracter prudenţial, neinterferând cu atribuţiile autorităţii cu competenţe în domeniul protecţiei consumatorului, şi urmează a fi aplicate categoriilor de creditori aflate în aria de supraveghere/monitorizare a Băncii Naționale a României.

Principalele modificări faţă de actualul cadru de reglementare constau în:

  • aplicarea cerințelor referitoare la evaluarea bonității și în cazul instituțiilor financiare nebancare înscrise numai în Registrul general și al celorlalte categorii de creditori prevăzute la art. 1 alin. (2) din regulament;
  • stabilirea obligației de elaborare a politicilor de remunerare a personalului creditorilor implicat în evaluarea bonității solicitantului de credit de o manieră compatibilă cu o administrare sănătoasă a riscurilor;
  • impunerea obligației creditorilor de stabilire, revizuire, documentare și păstrare a procedurilor și informațiilor care stau la baza evaluării capacității de rambursare a clienților;
  • reglementarea unor cerinţe privind modalitatea de stabilire a informațiilor ce vor fi solicitate clienților în scopul evaluării capacității de rambursare.